Trang chủ / AMA / RECAP AMA CryptoVN x DAYSTARTER

RECAP AMA CryptoVN x DAYSTARTER

Part 1: Introduction
Part 2: Twitter question
Part 3: Live AMA

Part 1. Intro question

 

1. Could you describe to us your project, “DAYSTARTER.” What is your project about, and how can we see it in action?

Bạn có thể mô tả cho chúng tôi dự án của bạn, “DAYSTARTER.” Dự án của bạn nói về điều gì, và chúng ta có thể thấy nó đang hoạt động như thế nào?

 

DayStarter is the first Web3 Lifestyle dApp to implement the concept of “wake up happy and earn deals”, with a focus on “waking up”, being an essential part of your daily life.

DayStarter is the first dApp hosted on the Life3 platform. Life3 is a Web3 lifestyle ecosystem platform based on the concept of “Own your life!”. By adding various incentives such as pleasure, pleasure and profit to various daily activities, we aim for a new way of life by establishing a virtuous cycle eco-economy , where users and platforms grow together. And at the same time help users take full control of their own lives.

For this AMA, I will only focus on the DayStarter project.

You can learn more about DayStarter at https://daystarter.life and watch demonstration videos and the official report at https://docs.daystarter.life/

 

DayStarter là dApp Web3 Lifestyle đầu tiên thực hiện khái niệm “thức dậy vui vẻ và kiếm ưu đãi”, tập trung vào “thức dậy”, là một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

DayStarter là dApp đầu tiên được lưu trữ trên nền tảng Life3. Life3 là một nền tảng hệ sinh thái phong cách sống Web3 dựa trên khái niệm “Hãy sở hữu cuộc sống của bạn!”. Bằng cách thêm nhiều ưu đãi khác nhau như niềm vui, niềm vui và lợi nhuận vào các hoạt động hàng ngày khác nhau, chúng tôi hướng tới một phong cách sống mới bằng cách thiết lập một nền kinh tế hệ sinh thái chu kỳ đạo đức, nơi người dùng và nền tảng cùng phát triển. Và đồng thời giúp người dùng hoàn toàn làm chủ cuộc sống của chính mình.

Đối với AMA này, tôi sẽ chỉ tập trung vào dự án DayStarter.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về DayStarter tại https://daystarter.life và xem video trình diễn và báo cáo chính thức tại https://docs.daystarter.life/

 

2. I am a crypto investor and I only care about prospect of a crypto that I choose, tell me the reason why I should choose your token over the existing one? What is your token advantage that can convince me to change from my favorite token?

Tôi là một nhà đầu tư tiền điện tử và tôi chỉ quan tâm đến triển vọng về một loại tiền điện tử mà tôi chọn, hãy cho tôi biết lý do tại sao tôi nên chọn mã thông báo của bạn thay vì mã hiện có? Ưu điểm mã thông báo của bạn có thể thuyết phục tôi thay đổi từ mã thông báo yêu thích của tôi là gì?


It is irresponsible and stupid for me to say a bunch of hot keywords right now like this. “Hey, our project is a new cryptocurrency blockchain dApp. Our project does this and that. Of course! We are better than others. You should invest in our project. us. Believe me, you will make more money with our project”. This will most likely cause you to lose faith and credibility in our project and my word. I don’t want this to be some crypto scam or sales cliche that you’ve heard many times before. So let me try something different.

I am about to share my lessons learned from entering the crypto industry as an investor, day trader, miner and consultant since 2013. all the mistakes, doing the things people told me not to do, getting scammed, getting pumped. -and broke, and was a victim of the disaster of Mt. Gox.

I understand you want to know what is the next big thing that will make you rich quick. Many people ask me, “Just tell me why I should buy your token. Or buy and sell when and what.” We are all human with fears, greed, and emotions, and so am I. I was like that when I started my journey in the crypto world. Perhaps, you have more experience than me. But I am also writing this answer to save the newcomers who might read it from pain, grief, anxiety, many sleepless nights, wasted time and money. So they don’t have to go through what I went through for the last 9 years.

Let me take this opportunity to spread awareness about our project to current crypto users and crypto users around the world. To help you make your own decision, I will highlight the benefits of the project, our goals, and my insights into the nature of the market. After reading it, I hope you can learn and take away a few things and make you more interested in participating in our project.

So prepare yourself for my long answer, and ask my permission on that before I begin. You may have read or heard most of what I write from other sources. Even if you disagree with my understanding and view of the world, I’m fine knowing someone out there will find it helpful. Okay. Ready? We start.

In the crypto space, there are many tokens or coins with different tokens and functions. Also, I can’t tell on what basis and criteria you chose your favorite token/coin from your question. To answer your question satisfactorily, please allow me to define the scope of “cryptocurrency prospects” and “my favorite tokens” as they are ambiguous and subjective.

Let’s say you’ve chosen your favorite coin based on its fundamentals, functionality, philosophy, and/or design. It is impossible to compare and convince you of one token over another without knowing your preferences as the factors listed above are subjective to each individual.

Thật là vô trách nhiệm và ngu ngốc đối với tôi khi nói một loạt các từ khóa đang hot hiện nay như thế này. “Này, dự án của chúng tôi là một dApp blockchain tiền điện tử mới. Dự án của chúng tôi làm được điều này và điều kia. Tất nhiên! Chúng tôi tốt hơn các dự án khác. Bạn nên đầu tư vào dự án của chúng tôi. Tin tôi đi, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn với dự án của chúng tôi”. Điều này rất có thể sẽ khiến bạn mất niềm tin và uy tín vào dự án của chúng tôi và lời nói của tôi. Tôi không muốn đây là một chiêu trò lừa đảo tiền điện tử hay chiêu trò bán hàng sáo rỗng mà bạn đã nghe nhiều lần trước đây. Vì vậy, hãy để tôi thử một cái gì đó khác nhau.

Tôi sắp chia sẻ những bài học kinh nghiệm của mình khi tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử với tư cách là nhà đầu tư, nhà giao dịch hàng ngày, người khai thác và nhà tư vấn kể từ năm 2013. Tôi đã phạm tất cả những sai lầm, làm những điều mọi người bảo tôi không nên làm, bị lừa đảo, bị bơm. -và đổ bể, và là nạn nhân của thảm họa Mt. Gox.

Tôi hiểu bạn muốn biết điều quan trọng tiếp theo sẽ khiến bạn giàu có nhanh chóng là gì. Nhiều người hỏi tôi, “Chỉ cần cho tôi biết tại sao tôi nên mua mã thông báo của bạn. Hoặc mua và bán khi nào và cái gì.” Tất cả chúng ta đều là con người với nỗi sợ hãi, lòng tham và cảm xúc, và tôi cũng vậy. Tôi cũng như vậy khi bắt đầu cuộc hành trình của mình trong thế giới tiền điện tử. Có lẽ, bạn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Nhưng tôi cũng viết câu trả lời này để cứu những người mới có thể đọc nó khỏi đau đớn, đau buồn, lo lắng, mất ngủ nhiều đêm, lãng phí thời gian và tiền bạc. Vì vậy, họ không phải trải qua những gì tôi đã trải qua trong 9 năm qua.

Hãy để tôi tận dụng cơ hội này để truyền bá nhận thức về dự án của chúng tôi đến những người dùng tiền điện tử hiện tại và chưa sử dụng tiền điện tử trên toàn thế giới. Để giúp bạn đưa ra quyết định của riêng mình, tôi sẽ nêu bật những lợi ích của dự án, mục tiêu của chúng tôi và những hiểu biết sâu sắc của tôi về bản chất của thị trường. Sau khi đọc xong, tôi hy vọng bạn có thể học hỏi và rút ra được một vài điều và khiến bạn hứng thú hơn khi tham gia vào dự án của chúng tôi.

Vì vậy, hãy chuẩn bị cho mình câu trả lời dài của tôi, và xin phép tôi về điều đó trước khi tôi bắt đầu. Bạn có thể đã đọc hoặc nghe hầu hết những gì tôi viết từ các nguồn khác. Ngay cả khi bạn không đồng ý với cách hiểu và quan điểm của tôi về thế giới, tôi vẫn ổn khi biết ai đó ngoài kia sẽ thấy hữu ích. Được chứ. Sẳn sàng? Chúng ta bắt đầu.

Trong không gian tiền điện tử, có rất nhiều mã thông báo hoặc tiền xu với các mã thông báo và chức năng khác nhau. Ngoài ra, tôi không thể biết bạn đã chọn mã thông báo / đồng xu yêu thích của mình dựa trên cơ sở và tiêu chí nào từ câu hỏi của bạn. Để trả lời câu hỏi của bạn một cách thỏa đáng, vui lòng cho phép tôi xác định phạm vi “triển vọng của tiền điện tử” và “mã thông báo yêu thích của tôi” vì chúng không rõ ràng và chủ quan.

Giả sử bạn đã chọn đồng xu yêu thích của mình dựa trên các nguyên tắc cơ bản, chức năng, triết lý và / hoặc thiết kế của nó. Không thể so sánh và thuyết phục bạn về mã thông báo này hơn mã thông báo khác mà không biết sở thích của bạn vì các yếu tố được liệt kê ở trên là chủ quan đối với mỗi cá nhân.

 

3. Most of investors just focus on the price of token in short term instead of real value of project. Can you tell us the motivation and benefits for investors to your token long term?Hầu hết các nhà đầu tư chỉ tập trung vào giá token trong ngắn hạn thay vì giá trị thực của dự án. Bạn có thể cho chúng tôi biết động lực và lợi ích cho các nhà đầu tư đối với token của bạn trong dài hạn không?

 

Most of the retail participants in the cryptocurrency market focus only on maximizing profits as a percentage while completely ignoring the attributes, features, purposes or functions of a project. projects or crypto assets. (i.e. which coin will pump the most?) In this regard, determining whether the percentage increase in the market price of the DayStarter Token (DST Token) at an unspecified point in the future is superior. than other cryptocurrencies or tokens. Why?

 

 

The price action of an asset or market is irrational, often detached from reality, and inconsistent with fundamentals. The market price actions you see on the chart are the sum of the buying and selling activities of every market participant. Market participants include retail investors, scalpers, traders, institutions, whales, market makers and trading bots, each with their own goals and decisions own. They are driven and influenced by marketing hype, events, market conditions, and emotional/irrational reactions to them in a complex world of unpredictable variables and uncertainties. countable. From this, over the years we have seen correlation, separation between different coins/tokens/assets and outperforming a bunch for no good reason at all. .

 

Past history shows us the repeating pattern of cycles, the rise and fall of systems, and the exponential adoption of new technologies and systems to improve quality of life. These models allow us to forecast the general macro future of the new profitable technology with high probability.

 

Let’s consider a project’s success or prospects based on its long-term viability, acceptance of a large number of users, the level of activity in the project community, and active use. The polarity and demand of the project’s token in the economy is determined by its intended function and rules. I believe DayStarter is very well positioned in this area.

 

Since you have entered the crypto market, I assume you believe in the inevitable future of fiat system breakdown and the adoption of cryptocurrency and blockchain technology to replace the old system. Chances are, you intuitively feel that we are living through a period of transition, and that changes are happening faster and faster. Products and services bridge the gap between the old and the new to help create a gradual or smooth transition that always exists during transition periods. There have been numerous examples in the last 100 years, and technological progress is only accelerating as our civilization advances.

 

In order to profit as an investor with the highest probability, we should invest long term with patience in a new emerging technology and tool that will be actually used by people. People use things that are really useful or beneficial or increase their quality of life. It is universal human nature to have a better, richer and happier life. The DayStarter dApp fulfills all of the above.

 

DayStarter is the first lifestyle coaching app that combines crypto tokens and NFTs as rewards and incentives. Human behaviors are motivated by incentive structures. Our incentive structure motivates users to continue using the app long-term to create new habits. That’s why the market size of the personal development or Life and Personal Coaching industry in 2022 in the US alone is $1.4 billion. They are highly motivated users who want to improve themselves and their lives. However, the majority of them are not related to cryptocurrencies. The currently untapped market potential going to cryptocurrency is huge. The annual US life coaching market growth is 3.2% from 2017 to 2022. We plan to make them one of the leading players in cryptocurrency mainstream adoption admit traditional non-crypto mobile app users to accept crypto easily. More details on this in the following questions.

 

Hầu hết những người tham gia bán lẻ trong thị trường tiền điện tử chỉ tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm trong khi hoàn toàn bỏ qua các thuộc tính, tính năng, mục đích hoặc chức năng của một dự án. dự án hoặc tài sản tiền điện tử. (tức là đồng xu nào sẽ bơm nhiều nhất?) Về vấn đề này, việc xác định liệu tỷ lệ phần trăm tăng giá thị trường của DayStarter Token (DST Token) tại một thời điểm không xác định trong tương lai là cao hơn. hơn các loại tiền điện tử hoặc mã thông báo khác. Tại sao?

 

Hành động giá của một tài sản hoặc thị trường là không hợp lý, thường tách rời khỏi thực tế và không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản. Các hành động giá thị trường mà bạn thấy trên biểu đồ là tổng các hoạt động mua và bán của mọi người tham gia thị trường. Những người tham gia thị trường bao gồm các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người mở rộng quy mô, thương nhân, tổ chức, cá voi, nhà tạo lập thị trường và bot giao dịch, mỗi người đều có mục tiêu và quyết định riêng. Họ bị thúc đẩy và ảnh hưởng bởi sự cường điệu tiếp thị, các sự kiện, điều kiện thị trường và phản ứng cảm xúc / phi lý đối với họ trong một thế giới phức tạp với những biến số và sự không chắc chắn không thể đoán trước được. đếm được. Từ điều này, trong những năm qua, chúng tôi đã thấy mối tương quan, sự tách biệt giữa các đồng tiền / mã thông báo / tài sản khác nhau và vượt trội hơn một loạt mà không có lý do chính đáng nào. .

 

Lịch sử trong quá khứ cho chúng ta thấy mô hình lặp lại của các chu kỳ, sự trỗi dậy và sụp đổ của các hệ thống cũng như việc áp dụng theo cấp số nhân của các công nghệ và hệ thống mới để cải thiện chất lượng cuộc sống. Các mô hình này cho phép chúng tôi dự báo tương lai vĩ mô chung của công nghệ mới có lợi nhuận với xác suất cao.

 

Hãy xem xét sự thành công hoặc triển vọng của một dự án dựa trên khả năng tồn tại lâu dài, sự chấp nhận của một số lượng lớn người dùng, mức độ hoạt động trong cộng đồng dự án và việc sử dụng tích cực. Tính phân cực và nhu cầu của mã thông báo của dự án trong nền kinh tế được xác định bởi chức năng và quy tắc dự kiến ​​của nó. Tôi tin rằng DayStarter có vị trí rất tốt trong lĩnh vực này.

 

Vì bạn đã tham gia vào thị trường tiền điện tử, tôi cho rằng bạn tin vào tương lai không thể tránh khỏi của sự cố hệ thống fiat và việc áp dụng tiền điện tử và công nghệ blockchain để thay thế hệ thống cũ. Rất có thể, trực giác bạn cảm thấy rằng chúng ta đang sống qua một thời kỳ chuyển đổi, và những thay đổi đang diễn ra ngày càng nhanh hơn. Sản phẩm và dịch vụ thu hẹp khoảng cách giữa cái cũ và cái mới để giúp tạo ra quá trình chuyển đổi dần dần hoặc suôn sẻ luôn tồn tại trong các giai đoạn chuyển đổi. Đã có rất nhiều ví dụ trong 100 năm qua, và tiến bộ công nghệ chỉ tăng nhanh khi nền văn minh của chúng ta tiến bộ.

 

Để thu lợi nhuận với tư cách là nhà đầu tư với xác suất cao nhất, chúng ta nên đầu tư lâu dài với sự kiên nhẫn vào một công nghệ và công cụ mới nổi sẽ được mọi người thực sự sử dụng. Mọi người sử dụng những thứ thực sự hữu ích hoặc có lợi hoặc làm tăng chất lượng cuộc sống của họ. Đó là bản chất phổ quát của con người để có một cuộc sống tốt hơn, giàu có hơn và hạnh phúc hơn. DayStarter dApp đáp ứng tất cả những điều trên.

 

DayStarter là ứng dụng huấn luyện lối sống đầu tiên kết hợp mã thông báo tiền điện tử và NFT làm phần thưởng và ưu đãi. Các hành vi của con người được thúc đẩy bởi các cấu trúc khuyến khích. Cơ cấu khuyến khích của chúng tôi thúc đẩy người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng lâu dài để tạo thói quen mới. Đó là lý do tại sao quy mô thị trường của ngành phát triển cá nhân hay Life and Personal Coaching vào năm 2022 chỉ riêng ở Mỹ là 1,4 tỷ USD. Họ là những người dùng có động cơ cao muốn cải thiện bản thân và cuộc sống của họ. Tuy nhiên, phần lớn chúng không liên quan đến tiền điện tử. Tiềm năng thị trường hiện chưa được khai thác đối với tiền điện tử là rất lớn. Tăng trưởng thị trường huấn luyện cuộc sống hàng năm của Hoa Kỳ là 3,2% từ năm 2017 đến năm 2022. Chúng tôi có kế hoạch biến họ trở thành một trong những người chơi hàng đầu trong việc áp dụng chính thống tiền điện tử thừa nhận người dùng ứng dụng di động không tiền điện tử dễ dàng chấp nhận tiền điện tử. Thêm chi tiết về điều này trong các câu hỏi sau đây.

 

Part 2. Twitter question

1. As a newcomer to crypto, I have always faced difficulties in navigating through the UI of many platforms. And these clumsy UI have always been difficult for newbies. So, is the DayStarter dApp beginner friendly platform & ensure a hassle free & clean interface for users?Là một người mới tiếp cận tiền điện tử, tôi luôn gặp khó khăn trong việc điều hướng qua giao diện người dùng của nhiều nền tảng. Và những giao diện người dùng vụng về này luôn gây khó khăn cho người mới. Vì vậy, nền tảng DayStarter dApp thân thiện với người mới bắt đầu & đảm bảo giao diện sạch sẽ và miễn phí phức tạp cho người dùng?

 

Thank you for bringing up the User Interface (UI) design aspect of our dApp. Our UI design team understands that poor user interface design is frustrating and confusing for users and is a common reason why users abandon new apps and technologies. So we went through many iterations of prototypes to make our DayStarter dApp beautiful, easy to use and intuitive for everyone to love using it every day. Because without users who liked and loved using our app, we wouldn’t be here.

 

There seems to be a misunderstanding that the DayStarter dApp is an NFT game. Please let me clarify that DayStarter is not an NFT-based P2E game and is inherently different from other traditional Play-2-Earn (P2E) and/or crypto platforms in purpose and user interface. its use. Instead, it is a lifestyle coaching alarm app whose main purpose is to guide people to start their day to help them live better, happier and healthier lives.

 

DayStarter’s user interface will be similar to regular alarm apps familiar to all users, including non-crypto users. As mentioned before, we will help mainstream crypto adoption by bringing non-crypto traditional mobile app users to crypto. We will be publishing demonstration videos and tutorials for new users to do this. DayStarter will be available for download on the Apple app store and Google Play store and will support other languages. To make it easier for first time users, you can start using it for free without purchasing NFT with a classic membership.

  

 

Cảm ơn bạn đã đưa ra khía cạnh thiết kế Giao diện người dùng (UI) của dApp của chúng tôi. Nhóm thiết kế giao diện người dùng của chúng tôi hiểu rằng thiết kế giao diện người dùng kém sẽ gây khó chịu và bối rối cho người dùng và là lý do phổ biến khiến người dùng từ bỏ ứng dụng và công nghệ mới. Vì vậy, chúng tôi đã trải qua nhiều lần lặp lại các nguyên mẫu để làm cho dApp DayStarter của chúng tôi đẹp, dễ sử dụng và trực quan để mọi người yêu thích sử dụng nó hàng ngày. Bởi vì nếu không có người dùng thích và yêu thích sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không ở đây.

 

Có vẻ như có sự hiểu lầm rằng DayStarter dApp là một trò chơi NFT. Vui lòng để tôi làm rõ rằng DayStarter không phải là một trò chơi P2E dựa trên NFT và vốn dĩ khác với các nền tảng Play-2-Earn (P2E) và / hoặc tiền điện tử truyền thống khác ở mục đích và giao diện người dùng của nó. Thay vào đó, nó là một ứng dụng báo thức huấn luyện lối sống với mục đích chính là hướng dẫn mọi người bắt đầu ngày mới để giúp họ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn.

 

Giao diện người dùng của DayStarter sẽ tương tự như các ứng dụng báo thức thông thường quen thuộc với tất cả người dùng, bao gồm cả người dùng không sử dụng tiền điện tử. Như đã đề cập trước đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ việc áp dụng tiền điện tử một cách chính thống bằng cách đưa người dùng ứng dụng di động truyền thống không dùng tiền điện tử đến với tiền điện tử. Chúng tôi sẽ xuất bản các video trình diễn và hướng dẫn cho người dùng mới để thực hiện điều này. DayStarter sẽ có sẵn để tải xuống trên cửa hàng ứng dụng Apple và cửa hàng Google Play và sẽ hỗ trợ các ngôn ngữ khác. Để giúp người dùng lần đầu sử dụng dễ dàng hơn, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí mà không cần mua NFT với tư cách thành viên cổ điển.

 

 

2. Can you explain to us about utility & use cases of tokens in your ecosystem? What benefits that you offer to investors for holding Your token in the long term? Will there any passive income models provide by #Life3_official platform through staking & farming program?

Bạn có thể giải thích cho chúng tôi về tiện ích và trường hợp sử dụng của token trong hệ sinh thái của bạn không? Những lợi ích nào mà bạn cung cấp cho các nhà đầu tư khi nắm giữ mã thông báo của Bạn trong dài hạn? Liệu có bất kỳ mô hình thu nhập thụ động nào được cung cấp bởi nền tảng # Life3_official thông qua chương trình đặt cược & nuôi trồng không?

 

The white paper explains the utility and use cases in detail. But in short, users earn achievement rewards in DST Tokens and DayStarter Points (DSP) and 3 types of NFTs by completing assigned tasks and activities.

 

DayStarter Points (DSP) are used to get NFT of new characters/avatars or level up. Users can earn DST by meeting certain criteria. The Awakening Process links the Awakening Units to provide the Awakening Process and the A to Z course for a successful wake sequence. You must successfully execute all units to complete the process and earn DSP.

 

The DayStarter NFT marketplace uses blockchain and NFT technology to connect content creators and content consumers, including individual users, audiences, and followers, to exchange 3 types of DayStarter NFTs with properties. and different interests.

 

NFT for members: NFT for members has several different positions to hold NFT benefits depending on membership level: Classic (1 slot), Gold (5 slots), Platinum (9). slots), Prestige (16 slots), Black Prestige (30 slot slots). Classic membership is free to all users by default and is not an NFT in itself (i.e. the NFT of a non-issued membership); therefore, Classic membership is non-transferable and non-tradable. NFT Tradeable and transferable memberships are granted for membership levels except Classic membership. An account can have multiple NFT memberships, but only one membership can be activated at a time.

 

NFT Benefits: NFT offers a variety of app customization benefits and content, including Alarm Sounds, Wake-ups, Effects, and Backgrounds.

 

Giftbox NFT: When an NFT Giftbox is opened, the NFT Giftbox disappears and receives a random benefit NFT.

 

DST tokens can be used in the NFT app and marketplace for the following purposes:

 

DayStarter users can buy and sell Benefit NFT and Giftbox NFT with DST Tokens.

 

DayStarter Content Creators can generate NFTs of benefits through the DayStarter Creator Kit (DCK) for users to purchase such custom assets with DST Tokens.

 

Profit sharing

DAYSTARTER wants to grow with you. Through DCK (DAYSTARTER Creator Kit), even non-experts can easily develop the various elements that make up the DAYSTARTER ecosystem. Features developed in this way will be commercialized through governance and will share the profits with you whenever they are sold.

 

Piling model

Long term investors can maximize their income by using our Lock Lock system. Holders of DayStarter Token (DST) can receive voting rights for governance activities through “lock-in” DST Token and receive a distribution of ecosystem profits.

 

More details here: https://docs.daystarter.life/v/english-1/tokenomics/staking

 

DAO Administration

By setting DST, you can exercise your voting rights. You can also swap DST to OYL, the governance token of Life3, the Web 3 lifestyle ecosystem platform that hosts all other lifestyle dApps to be released in the future. Various issues related to the functioning of the ecosystem are decided through voting and implemented through the DAO.

 

For detailed description and information, please read the whitepaper here: https://docs.daystarter.life/v/english-1/

 

 

Sách trắng giải thích chi tiết về tiện ích và các trường hợp sử dụng. Nhưng tóm lại, người dùng kiếm được phần thưởng thành tích bằng Mã thông báo DST và Điểm DayStarter (DSP) và 3 loại NFT bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ và hoạt động được giao.

 

DayStarter Point (DSP) được sử dụng để nhận NFT nhân vật / hình đại diện mới hoặc lên cấp. Người dùng có thể kiếm được DST bằng cách đáp ứng các tiêu chí nhất định. Quy trình Đánh thức liên kết các Đơn vị Đánh thức để cung cấp Quy trình Đánh thức và khóa học từ A đến Z cho một trình tự đánh thức thành công. Bạn phải thực hiện thành công tất cả các đơn vị để hoàn thành quy trình và kiếm được DSP.

 

Thị trường DayStarter NFT sử dụng công nghệ blockchain và NFT để kết nối người tạo nội dung và người tiêu dùng nội dung, bao gồm người dùng cá nhân, khán giả và người theo dõi, để trao đổi 3 loại DayStarter NFT với các thuộc tính và lợi ích khác nhau.

 

NFT dành cho hội viên: NFT dành cho hội viên có một số vị trí khác nhau để giữ NFT quyền lợi tùy thuộc vào cấp độ thành viên: Cổ điển (1 vị trí), Vàng (5 vị trí), Bạch kim (9 vị trí), Uy tín (16 vị trí), Black Prestige (30 vị trí khe cắm). Tư cách thành viên cổ điển được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng theo mặc định và bản thân nó không phải là NFT (tức là NFT của tư cách thành viên không được phát hành); do đó, tư cách thành viên Cổ điển là không thể chuyển nhượng và không thể giao dịch. NFT Tư cách thành viên có thể giao dịch và chuyển nhượng được cấp cho các cấp độ thành viên ngoại trừ tư cách thành viên Cổ điển. Một tài khoản có thể có nhiều NFT tư cách thành viên, nhưng mỗi lần chỉ có thể kích hoạt một tư cách thành viên.

 

Lợi ích NFT: NFT mang lại nhiều lợi ích và nội dung tùy chỉnh ứng dụng, bao gồm Âm thanh báo thức, Bộ phận đánh thức, Hiệu ứng và Hình nền.

 

Giftbox NFT: Khi một Giftbox NFT được mở, Giftbox NFT biến mất và nhận được một NFT phúc lợi ngẫu nhiên.

 

Mã thông báo DST có thể được sử dụng trong ứng dụng và thị trường NFT cho các mục đích sau:

 

Người dùng DayStarter có thể mua và bán Benefit NFT và Giftbox NFT bằng DST Tokens.

 

Người sáng tạo nội dung DayStarter có thể tạo NFT lợi ích thông qua DayStarter Creator Kit (DCK) để người dùng mua các nội dung tùy chỉnh đó bằng Mã thông báo DST.

 

Chia sẻ lợi nhuận

DAYSTARTER muốn phát triển cùng bạn. Thông qua DCK (DAYSTARTER Creator Kit), ngay cả những người không phải là chuyên gia cũng có thể dễ dàng phát triển các yếu tố khác nhau tạo nên hệ sinh thái DAYSTARTER. Các tính năng được phát triển theo cách này sẽ được thương mại hóa thông qua quản trị và sẽ chia sẻ lợi nhuận với bạn bất cứ khi nào chúng được bán.

 

Mô hình đóng cọc

Các nhà đầu tư dài hạn có thể tối đa hóa thu nhập của họ bằng cách sử dụng hệ thống Khóa chốt của chúng tôi. Người nắm giữ DayStarter Token (DST) có thể nhận được quyền biểu quyết cho các hoạt động quản trị thông qua “khoanh vùng khóa” DST Token và nhận được phân phối lợi nhuận của hệ sinh thái.

 

Thông tin chi tiết tại đây: https://docs.daystarter.life/v/english-1/tokenomics/staking

 

Quản trị DAO

Bằng cách đặt DST, bạn có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình. Bạn cũng có thể hoán đổi DST sang OYL, mã thông báo quản trị của Life3, nền tảng hệ sinh thái phong cách sống Web 3 lưu trữ tất cả các dApps phong cách sống khác sẽ được phát hành trong tương lai. Các vấn đề khác nhau liên quan đến hoạt động của hệ sinh thái được quyết định thông qua bỏ phiếu và thực hiện thông qua DAO.

 

Để biết thông tin và mô tả chi tiết, vui lòng đọc whitepaper tại đây: https://docs.daystarter.life/v/english-1/

 

 

3. As a smart investor, I choose a project with promising potential seen from tokenomic, good experienced team, clear roadmap, project that makes sense. My question is do you have all of them, and where can I find details about it?

Là một nhà đầu tư thông minh, tôi chọn một dự án có tiềm năng hứa hẹn được nhìn thấy từ tokenomic, đội ngũ kinh nghiệm tốt, lộ trình rõ ràng, dự án có ý nghĩa. Câu hỏi của tôi là bạn có tất cả chúng không, và tôi có thể tìm thông tin chi tiết về nó ở đâu?

 

Tokenomics:

DayStarter Tokenomics has developed a long-standing objection plan to prevent the dumping of an entity.

 

Experienced team members:

The ability of the team members to execute the plan and business is critical to the success of the project. We are a team of national crypto experts with diverse expertise in various business areas. We are seasoned veterans with a proven track record, experience and past track record in traditional mobile game/app development, blockchain and crypto development, sports industry. health and education, life and personal training, technology, business practices, banking, and legal and compliance.

 

The route is clear:

2022 Q4

-War Beta

-NFT (NFT membership / NFT benefits / NFT gift box)

 

2023 Q1

-Major version launch on app market

-In-app wallet

-Market

-Test SBT

 

2023 quarter 2

-Decentralized Administration

 

2023 3rd quarter

-DCK (DAYSTARTER Creation Toolkit)

 

Meaningful project:

A successful project needs to be a realistic and achievable product with current technology combined with new, incrementally improved technology. The sweet spot lies between the current system/technology and the new system. After that, the project developed and released completely new technologies. So is our long-term plan. We are building a bridge between the old and the new to bring people from the old application system to the new blockchain dApp system. Some notable examples are Elon Musk’s SpaceX to StarLink, and Tesla cars to Tesla robots. However, there are too many to list them all.

 

Please check the official report. It is being updated continuously. https://docs.daystarter.life/v/english-1/

 

 

Tokenomic:

DayStarter Tokenomics đã xây dựng một kế hoạch phản đối trong một thời gian dài để ngăn chặn việc bán phá giá của một thực thể.

 

Thành viên nhóm có kinh nghiệm:

Khả năng thực hiện kế hoạch và kinh doanh của các thành viên trong nhóm là rất quan trọng cho sự thành công của dự án. Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia quốc gia về tiền điện tử với chuyên môn đa dạng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chúng tôi là những cựu chiến binh dày dạn với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh, kinh nghiệm và thành tích trong quá khứ trong phát triển ứng dụng / trò chơi di động truyền thống, phát triển blockchain và tiền điện tử, ngành thể dục và sức khỏe, ngành huấn luyện cá nhân và cuộc sống, kỹ thuật, hoạt động kinh doanh, ngành ngân hàng, và hợp pháp và tuân thủ.

 

Lộ trình rõ ràng:

2022 Q4

-Chiến bản Beta

-NFT (NFT thành viên / NFT lợi ích / NFT hộp quà)

 

2023 Q1

-Khởi hành phiên bản chính trên thị trường ứng dụng

-Ví trong ứng dụng

-Thương trường

-Kiểm tra SBT

 

2023 quý 2

-Quản trị phi tập trung

 

2023 quý 3

-DCK (Bộ công cụ tạo DAYSTARTER)

 

Dự án có ý nghĩa:

Một dự án thành công cần phải là một sản phẩm thực tế và có thể đạt được với công nghệ hiện tại kết hợp với công nghệ mới theo từng bước cải tiến. Điểm ngọt ngào nằm giữa hệ thống / công nghệ hiện tại và hệ thống mới. Sau đó, dự án phát triển và cho ra đời những công nghệ hoàn toàn mới. Kế hoạch dài hạn của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đang xây dựng cầu nối giữa cái cũ và cái mới để đưa mọi người chuyển từ hệ thống ứng dụng cũ sang hệ thống blockchain dApp mới. Một số ví dụ đáng chú ý là SpaceX của Elon Musk đến StarLink, và ô tô Tesla đến robot Tesla. Tuy nhiên, có quá nhiều để liệt kê tất cả.

 

Vui lòng kiểm tra báo cáo chính thức. Nó đang được cập nhật liên tục. https://docs.daystarter.life/v/english-1/

 

 

4. Do you have a community for NoN “English” speakers and are you a global project or not? Any Ambassador program plans available for different countries?

Bạn có một cộng đồng dành cho những người nói tiếng Anh “NoN” và bạn có phải là một dự án toàn cầu hay không? Có kế hoạch chương trình Đại sứ nào cho các quốc gia khác nhau không?

 

On Web 3, global communities are essential. Currently, we plan to have moderators speak English, Spanish, Mandarin and Korean on various social media platforms. But do not exclude our users in different regions; when we have enough users in a country/region, we will have moderators for that region.

We’ve lowered the barrier to entry for users in less affluent countries. We cannot ignore the huge smartphone user base in those countries. Users can download and use our app for free and start earning our tokens. They will have the opportunity to grow and improve their finances.

DayStarter has a built-in team mode feature to create and synergize communities. Users enjoy more when used together in a group. Rally mode is being developed where groups can compete with each other for prizes. https://docs.daystarter.life/v/english-1/wakeup/mode

 Trên Web 3, các cộng đồng toàn cầu là rất cần thiết. Hiện tại, chúng tôi có kế hoạch có người kiểm duyệt nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại và tiếng Hàn trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau. Nhưng không loại trừ người dùng của chúng tôi ở các khu vực khác nhau; khi chúng tôi có đủ người dùng ở một quốc gia / khu vực, chúng tôi sẽ có người kiểm duyệt cho khu vực đó.

 Chúng tôi đã hạ thấp rào cản gia nhập đối với người dùng ở các quốc gia ít giàu có hơn. Chúng ta không thể bỏ qua cơ sở người dùng điện thoại thông minh khổng lồ ở các quốc gia đó. Người dùng có thể tải xuống và sử dụng ứng dụng của chúng tôi miễn phí và bắt đầu kiếm các mã thông báo của chúng tôi. Họ sẽ có cơ hội để phát triển và cải thiện tài chính của mình.

 DayStarter có một tính năng tích hợp sẵn trong chế độ nhóm để tạo và hiệp lực các cộng đồng. Người dùng thích thú hơn khi được sử dụng cùng nhau trong một nhóm. Chế độ Rally đang được phát triển trong đó các nhóm có thể cạnh tranh với nhau để giành giải thưởng. https://docs.daystarter.life/v/english-1/wakeup/mode

 

5. Many new projects make a good impression at first but are suddenly abandoned. My question is, how will you manage the project and the token to get a position in the market and become the best token in the crypto world?

Nhiều dự án mới ban đầu tạo ấn tượng tốt nhưng đột nhiên bị bỏ dở. Câu hỏi của tôi là, bạn sẽ quản lý dự án và mã thông báo như thế nào để có được vị trí trên thị trường và trở thành mã thông báo tốt nhất trong thế giới tiền điện tử?

 

Simple and free to use apps compared to our competitors’ complex tools. First, we lowered the barriers to entry. Anyone can start the service for free. Other dApps require users to have an NFT to use their platform (Financial Barrier for First-Time Users).

Second, we picked an activity that should be done daily and you’re still doing it. Our dApps help users change their lifestyle and encourage new habits and behavioral patterns towards the goal of improving their lives (Towards-Motivator). Other traditional lifestyle apps simply annoy the user to take action (Pain-Motivator).

DayStarter wants to overwhelm existing alarm apps in two main ways:

Our realistic biomechanical approach and emotional attachment make users active and loyal to our dApp as indispensable companions in users’ lives with communities. community and support team built around dApps (Higher User Retention). Others do not approach user retention from an emotional approach or incentivize users from a biomechanical approach. They deviate from the intended purpose and abuse the dApp for profit. Users only use the app to earn tokens, which means they don’t find the app useful for their intended purposes and don’t form an emotional attachment. Finally, stop using the app when the price of the token drops.

Design elements that can be adapted and harmonized with other crypto projects (Indirect Competition) allow DayStarter to grow with a variety of projects. Other projects are independent projects that compete with each other and have no complementary relationship with more established projects (Direct Competition).

In short, on Web 3, we are creating a new economic system that users love to use and support each other to continue using. This includes a sustainable long-term roadmap with achievable milestones and financial incentives. We will play a key role in mass adoption of crypto users and consumers of our ecosystem, continuously connecting and including users from every corner of the world. use electronic money. At its core, DayStarter is a Lifestyle dApp designed with a focus on usage to improve their lives. The incentive structures that drive their behavior keep current users in their income, spending and consumption in an endless cycle to create their own economy. Thereby generating transaction fees and profits shared back to users. The Crypto aspect is the additional icing on the cake. Other apps fail because users stop and lose interest because they lack an incentive system.

We will stand side by side.

  

Đơn giản và miễn phí để sử dụng các ứng dụng so với các công cụ phức tạp của các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi đã hạ thấp các rào cản gia nhập. Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu dịch vụ miễn phí. Các dApp khác yêu cầu người dùng phải có NFT để sử dụng nền tảng của họ (Rào cản tài chính đối với người dùng lần đầu).

 Thứ hai, chúng tôi đã chọn một hoạt động nên được thực hiện hàng ngày và bạn vẫn đang thực hiện. Các ứng dụng dApp của chúng tôi giúp người dùng thay đổi lối sống của họ và khuyến khích các thói quen và mô hình hành vi mới hướng tới mục tiêu cải thiện cuộc sống của họ (Hướng tới-Người thúc đẩy). Các ứng dụng lối sống truyền thống khác chỉ đơn giản là làm phiền người dùng để thực hiện hành động (Pain-Motivator).

 DayStarter muốn áp đảo các ứng dụng báo thức hiện có theo hai cách chính:

 Phương pháp tiếp cận cơ sinh học thực tế và hình thành mối quan hệ gắn bó tình cảm giúp người dùng tích cực và trung thành với dApp của chúng tôi như những người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của người dùng với các cộng đồng và nhóm hỗ trợ được xây dựng xung quanh dApps (Tỷ lệ giữ chân người dùng cao hơn). Những người khác không tiếp cận việc giữ chân người dùng từ cách tiếp cận cảm xúc hoặc khuyến khích người dùng từ cách tiếp cận cơ sinh học. Họ đi chệch mục đích đã định và lạm dụng dApp để trục lợi. Người dùng chỉ sử dụng ứng dụng để kiếm mã thông báo, có nghĩa là họ không thấy ứng dụng hữu ích cho mục đích dự định của họ và không hình thành tình cảm gắn bó. Cuối cùng, hãy ngừng sử dụng ứng dụng khi giá của mã thông báo giảm xuống.

 Các yếu tố thiết kế có thể thích nghi và hài hòa với các dự án tiền điện tử khác (Cạnh tranh không trực tiếp) cho phép DayStarter phát triển với nhiều dự án khác nhau. Các dự án khác là các dự án độc lập cạnh tranh với nhau và không có mối quan hệ bổ sung với các dự án đã thành lập hơn (Cạnh tranh trực tiếp).

 Tóm lại, trên Web 3, chúng tôi đang tạo ra một hệ thống kinh tế mới mà người dùng yêu thích sử dụng và hỗ trợ nhau tiếp tục sử dụng. Điều này bao gồm một lộ trình dài hạn bền vững với các mốc quan trọng có thể đạt được và các ưu đãi tài chính. Chúng tôi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chấp nhận hàng loạt người dùng tiền điện tử và người tiêu dùng sử dụng hệ sinh thái của chúng tôi, liên tục kết nối và bao gồm những người dùng từ mọi nơi trên thế giới chưa sử dụng tiền điện tử. Về cốt lõi, DayStarter là một dApp Phong cách sống được thiết kế với trọng tâm là mục đích sử dụng nhằm cải thiện cuộc sống của họ. Các cấu trúc khuyến khích thúc đẩy hành vi của họ giữ cho người dùng hiện tại thu nhập, chi tiêu và tiêu dùng trong một chu kỳ vô tận để tạo ra nền kinh tế của riêng họ. Từ đó tạo ra phí giao dịch và lợi nhuận được chia sẻ lại cho người dùng. Khía cạnh Crypto là sự đóng băng bổ sung trên bánh. Các ứng dụng khác không thành công vì người dùng ngừng và mất hứng thú vì họ thiếu hệ thống khuyến khích.

 Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau.

 

  

PART 3. LIVE AMA

 

1. According to the roadmap, what are your most important next priorities? Does your team have enough funds and strong community to achieve those milestones?

Theo lộ trình, ưu tiên quan trọng nhất tiếp theo của bạn là gì? Nhóm của bạn có đủ kinh phí và cộng đồng mạnh để đạt được những cột mốc đó không?

 

Currently, we are testing the Alpha test. Subsequently, The closed Beta test will begin, and we will do our best to finish the test. Then, we will release the first official version available to the public.

We are well-funded at the moment. Not to disclose too much about our investors, but to give you an idea. We received private funding from a small international VC specializing in cryptocurrencies.

We have a strong Discord community in Korean with over 6000 users but we have English community opened on Discord as well

 Hiện tại, chúng tôi đang thử nghiệm Alpha test. Sau đó, thử nghiệm Beta đóng sẽ bắt đầu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thử nghiệm. Sau đó, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản chính thức đầu tiên có sẵn cho công chúng.

 Chúng tôi được tài trợ tốt vào lúc này. Không phải để tiết lộ quá nhiều về các nhà đầu tư của chúng tôi, nhưng để cung cấp cho bạn một ý tưởng. Chúng tôi đã nhận được tài trợ tư nhân từ một VC quốc tế nhỏ chuyên về tiền điện tử.

 Chúng tôi có một cộng đồng Discord mạnh mẽ bằng tiếng Hàn với hơn 6000 người dùng nhưng chúng tôi cũng mở cộng đồng tiếng Anh trên Discord

 

2. Is your platform suitable for Crypto beginners? Or is it only appealing to professional users?

Nền tảng của bạn có phù hợp với người mới bắt đầu sử dụng tiền điện tử không? Hay nó chỉ hấp dẫn người dùng chuyên nghiệp?

 As answered in the previous question, DAYSTARTER is designed for everyone. You don’t have to be knowledgeable in cryptos to use our app. If you are into cryptos, you would enjoy the app more because we have tokens and NFTs.

Như đã trả lời trong câu hỏi trước, DAYSTARTER được thiết kế cho tất cả mọi người. Bạn không cần phải am hiểu về tiền điện tử để sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn yêu thích tiền điện tử, bạn sẽ thích ứng dụng hơn vì chúng tôi có mã thông báo và NFT.

 

3. Are you a global project or local project? At present, which market are you focus on, or is it focused on building and growing to gain customers, users and partners?

Bạn là dự án toàn cầu hay dự án địa phương? Hiện tại, bạn đang tập trung vào thị trường nào, hay tập trung vào việc xây dựng và phát triển để có được khách hàng, người dùng và đối tác?

 

We strive to be a global project. As you can see, we support languages that cover most of the world’s population. However, as I answered before, we are not excluding any regions or countries. We have plans to add moderators for a country/region with many users.

  Chúng tôi cố gắng trở thành một dự án toàn cầu. Như bạn có thể thấy, chúng tôi hỗ trợ các ngôn ngữ dành cho hầu hết dân số thế giới. Tuy nhiên, như tôi đã trả lời trước đây, chúng tôi không loại trừ bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nào. Chúng tôi có kế hoạch thêm người kiểm duyệt cho một quốc gia / khu vực có nhiều người dùng.

 

4. Do you have tutorial videos so we can get to know your project more clearly or do you have a YouTube channel or something? can you share it with us?

Bạn có video hướng dẫn để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về dự án của bạn hay bạn có kênh YouTube hay thứ gì đó không? bạn có thể chia sẻ nó với chúng tôi?

 

Yes. We have been preparing a lot of materials to educate users.

In-app tutorial video and demonstration video

https://www.youtube.com/channel/UCed_9EDfwfv26F5mGY4Iwrg

Please use google translate to read our whitepaper. Sorry that we couldn’t prepare the whitepaper in Vietnamese. https://docs.daystarter.life/

  Đúng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu để giáo dục người dùng.

Video hướng dẫn trong ứng dụng và video trình diễn

https://www.youtube.com/channel/UCed_9EDfwfv26F5mGY4Iwrg

Vui lòng sử dụng google dịch để đọc báo cáo chính thức của chúng tôi. Rất tiếc, chúng tôi không thể soạn báo cáo chính thức bằng tiếng Việt. https://docs.daystarter.life/

 

5. Can you explain how is your Tokenomics Distribution? How many tokens Will be minted ? And How many tokens Will be locked by the team?

Bạn có thể giải thích cách phân phối Tokenomics của bạn không? Có bao nhiêu mã thông báo sẽ được đúc? Và có bao nhiêu mã thông báo sẽ bị khóa bởi nhóm?

 

The Total Supply is 1,000,000,000 DST.

Team/Advisor/Partner allocation is 8% of the total supply.

Team / Advisors / Partners: Starting 12 months after listing on an exchange, 0.224% of the Total Supply will be distributed for 36 months for the remaining allocation.

Please check the whitepaper:

https://docs.daystarter.life/tokenomics/vesting

 Tổng nguồn cung là 1.000.000.000 DST.

Phân bổ cho Nhóm / Cố vấn / Đối tác là 8% tổng nguồn cung.

Nhóm / Cố vấn / Đối tác: Bắt đầu 12 tháng sau khi niêm yết trên sàn giao dịch, 0,224% Tổng nguồn cung sẽ được phân phối trong 36 tháng cho phần phân bổ còn lại.

 Vui lòng kiểm tra báo cáo chính thức:

https://docs.daystarter.life/tokenomics/vest

  

WINNERS AMA:

Part 2:

@caminda88

@Oliven1331

@TheBigm61635145

@Mal_Da12

@PhuongSkud1

Part 3:

Chadwick Mayfield  ( hidden username )
@AlethaCoates
@CarmenStark1994
@nita_mcmahon
@Susieswank55

Cùng chuyên mục