Trang chủ / AMA / Recap AMA CryptoVN x DoRen

Recap AMA CryptoVN x DoRen

AMA have 3 part:
➤ Part 1: Project Introduction.
➤ Part 2: Question From Twitter (5 best questions) (https://twitter.com/Cryptovietnamvn/status/1543929879170674688 )
➤ Part 3: Live AMA

Ama của chúng tôi có 3 phần:
Phần 1: Giới thiệu / Câu hỏi từ Nhóm CryptoVN
Phần 2: Câu hỏi từ Twitter
(https://twitter.com/Cryptovietnamvn/status/1543929879170674688)
Phần 3: Trực tiếp AMA

 

Part 1- Introduction 

Q1:Could you describe us about your project “Doren” . What is your project about and how can we see it in action?

Q1: Bạn có thể mô tả cho chúng tôi về dự án của bạn “Showgolive”. Dự án của bạn nói về điều gì và chúng ta có thể thấy nó đang hoạt động như thế nào?

 

The DOREN project is a decentralized energy project to mediate and trade transparent and

reliable content using blockchain technology for new renewable energy data produced at small

power plants at a national level. The DOREN platform includes blockchain systems and big d

ata technologies to solve problems in existing centralized energy systems.

Bối cảnh của sự phát triển của nền tảng Doren bắt đầu với nhu cầu trả lại một trái đất sạch cho thế hệ hiện tại hoặc tiếp theo của chúng ta.

Thông qua sự hội tụ của công nghệ chuỗi khối dựa trên tài nguyên năng lượng xanh và công nghệ ICT (Công nghệ Thông tin và Truyền thông), nó góp phần trao đổi tín chỉ các-bon, thúc đẩy sản xuất và bán điện xanh, đồng thời nâng cao hơn nữa giá trị của Doren và phát triển thành một nền tảng chuỗi khối xanh. Tôi có một tầm nhìn.

 Sự phát triển của nền tảng Doren bắt đầu với nhu cầu trả lại một trái đất sạch cho thế hệ hiện tại hoặc tiếp theo của chúng ta.

Thông qua sự hội tụ của công nghệ blockchain và công nghệ ICT dựa trên các nguồn năng lượng xanh, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc sản xuất năng lượng xanh và kinh doanh trao đổi khí thải carbon, đồng thời nâng cao giá trị của Doren cũng như phát triển như một nền tảng blockchain xanh

 

Q2: I am a crypto investor and I only care about prospect of a crypto that I chose, tell me the reason why I should choose your token over the existing one? What is your token advantage that can convince me to change from my favorite token

Q2: Tôi là một nhà đầu tư tiền điện tử và tôi chỉ quan tâm đến triển vọng về một loại tiền điện tử mà tôi đã chọn, hãy cho tôi biết lý do tại sao tôi nên chọn mã thông báo của bạn thay vì mã hiện có? Ưu điểm mã thông báo của bạn có thể thuyết phục tôi thay đổi từ mã thông báo yêu thích của tôi là gì?

Doren has a strong edge in technology. Several Korean official organizations are participating. Invest in well-established businesses.

Doren có thế mạnh về công nghệ. Một số tổ chức chính thức của Hàn Quốc đang tham gia. Đầu tư vào các doanh nghiệp được thành lập tốt.

 

Q3: Most of investors just focus on the price of token in short term instead of real value of project. Can you tell us the motivation and benefits for investors to your token long term?

Q3:Hầu hết các nhà đầu tư chỉ tập trung vào giá token trong ngắn hạn thay vì giá trị thực của dự án. Bạn có thể cho chúng tôi biết động lực và lợi ích cho các nhà đầu tư đối với token của bạn trong dài hạn không?

Since the eco-friendly energy business is an infrastructure industry, a little optimism is needed. But the rewards for waiting are rather large, and time is on your side.

Vì ngành kinh doanh năng lượng thân thiện với môi trường là ngành cơ sở hạ tầng, nên cần có một chút lạc quan. Nhưng phần thưởng cho sự chờ đợi là khá lớn, và thời gian là ở phía bạn.

Thank you for great answers @DOREN7
Now we move to part 2 – twitter question

Phần 2 – câu hỏi twitter

1. I am curious about the roadmap. Has Doren been following the roadmap well so far? What are your future plans? ( @joydevme )

Tôi tò mò về lộ trình. Cho đến nay, Doren có đang theo đúng lộ trình không? Kế hoạch tương lai của bạn là gì?

Doren has followed the roadmap thoroughly. We launched DODO wallet in 2021 and created DoRenIMS and Doren Private blockchain. This year, Hydrogen Fuel Cell power generation business was built. For next plan, we will focus on creating a payment system. If you would like to see a more detailed roadmap, please check the white paper at the following address. https://doren.io/DoRen_Whitepaper_0.2.1_EN.pdf

 

Doren đã thực hiện theo đúng lộ trình. Chúng tôi đã ra mắt ví DODO vào năm 2021 và tạo ra chuỗi khối DoRenIMS và Doren Private. Năm nay, doanh nghiệp sản xuất điện bằng pin nhiên liệu hydro đã được xây dựng. Đối với kế hoạch tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tạo ra một hệ thống thanh toán. Nếu bạn muốn xem một lộ trình chi tiết hơn, vui lòng xem sách trắng tại địa chỉ sau.

https://doren.io/DoRen_Whitepaper_0.2.1_EN.pdf

2. Is Doren a global company? Or are you planning to go global?
( @salty92913361 )

Doren có phải là công ty toàn cầu không? Hay bạn đang có kế hoạch vươn ra toàn cầu?

Although Doren is a Korea-based company, it is building a foundation for overseas expansion by participating in several global events. If you would like to see various events that Doren participated in, please refer to the link below.

https://twitter.com/TheCryptoExpo/status/1499721630595092487/photo/1

https://xangle.io/project/DRE/recent-disclosure

https://nftevening.com/event/crypto-expo-2022-dubai/

 

Mặc dù Doren là một công ty có trụ sở tại Hàn Quốc, nhưng Doren đang xây dựng nền tảng cho việc mở rộng ra nước ngoài bằng cách tham gia một số sự kiện toàn cầu. Nếu bạn muốn xem các sự kiện khác nhau mà Doren đã tham gia, vui lòng tham khảo liên kết bên dưới.

https://twitter.com/TheCryptoExpo/status/1499721630595092487/photo/1

https://twitter.com/i/status/1478318427219664898

https://xangle.io/project/DRE/recent-disclosure

https://nftevening.com/event/crypto-expo-2022-dubai/

 

3.Establishing and maintaining partnerships is critical to measuring business growth and corporate confidence. Has Doren recently signed a partnership?
(@_jin416)

Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác là rất quan trọng để đo lường sự phát triển kinh doanh và niềm tin của công ty. Doren gần đây có ký hợp tác không?

 

FAM Holding is a conglomerate of business solutions across a number of industries having diversified investments in the region. Since our founding in early 2006, they have been moving forward aggressively on many fronts to capitalize on solid growth opportunities, improve their operating efficiency, expand the global presence, and sharpen the business portfolio’s focus on its core businesses.

FAM Holding, an Emirati Group, has signed a memorandum of understanding with Nexon Star, a South Korean hydrogen technology startup, for cooperation on development in the hydrogen energy sector, to produce eco-friendly hydrogen at a low cost.

The support includes engineering, on-site support, training, and benchmarking sessions with a business development plan to introduce the new technology all over the country. The agreement paves the way for the breakthrough technology to be implemented in the UAE market.

https://famholding.com

Có, gần đây DoRen đã là đối tác với Fam Holding.

 FAM Holding là một tập đoàn cung cấp các giải pháp kinh doanh trên một số ngành công nghiệp có đầu tư đa dạng trong khu vực. Kể từ khi thành lập vào đầu năm 2006, họ đã tiến hành tích cực trên nhiều mặt để tận dụng các cơ hội tăng trưởng vững chắc, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sự hiện diện toàn cầu và nâng cao trọng tâm của danh mục kinh doanh vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình.

 FAM Holding, một Tập đoàn Emirati, đã ký một biên bản ghi nhớ với Nexon Star, một công ty khởi nghiệp công nghệ hydro của Hàn Quốc, để hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng hydro, nhằm sản xuất hydro thân thiện với môi trường với chi phí thấp.

 Sự hỗ trợ bao gồm các buổi kỹ thuật, hỗ trợ tại chỗ, đào tạo và đo điểm chuẩn cùng với kế hoạch phát triển kinh doanh để giới thiệu công nghệ mới trên khắp đất nước. Thỏa thuận mở đường cho công nghệ đột phá được triển khai tại thị trường UAE.

 https://famholding.com

 

4.Currently there is only one exchange where you can trade Doren. Are there any plans to list on other global exchanges? ( @jtion )

Hiện tại chỉ có một sàn giao dịch mà bạn có thể giao dịch Doren. Có kế hoạch nào để niêm yết trên các sàn giao dịch toàn cầu khác không?

I am not sure if it’s ok to say this right now but…of course. Doren is listed on bit global, but is preparing to be listed on another global exchange in the second half of the year. Stay tuned!

Tôi không chắc liệu có được hay không khi nói điều này ngay bây giờ nhưng… tất nhiên. Doren được niêm yết trên bit toàn cầu, nhưng đang chuẩn bị được niêm yết trên một sàn giao dịch toàn cầu khác vào nửa cuối năm nay. Hãy theo dõi!

 

5. What problem is Doren trying to solve? I’m curious about Doren’s mission and vision. ( @jjyeee_ )

Vấn đề mà Doren đang cố gắng giải quyết là gì? Tôi tò mò về sứ mệnh và tầm nhìn của Doren.

The DOREN project is a decentralized energy project to mediate and trade transparent and

reliable content using blockchain technology for new renewable energy data produced at small power plants at a national level. Renewable energy market growth is huge. From 2012 to 2018, the market growth rate increased by an average of about 8% per year. Also DoRen has technology to solve problems since Korea Science & Technology Policy Institute and Korea Energy Agency are backing the project. Doren will monetize from small power resource mediation and maintenance and fuel cell energy generation production, and we are ready for this.

Dự án DOREN là một dự án năng lượng phi tập trung nhằm trung gian và thương mại minh bạch và nội dung đáng tin cậy sử dụng công nghệ blockchain cho dữ liệu năng lượng tái tạo mới được sản xuất tại các nhà máy điện nhỏ ở cấp quốc gia. Tăng trưởng thị trường năng lượng tái tạo là rất lớn. Từ năm 2012 đến 2018, tốc độ tăng trưởng thị trường tăng bình quân khoảng 8% / năm. DoRen cũng có công nghệ để giải quyết các vấn đề do Viện Chính sách Khoa học & Công nghệ Hàn Quốc và Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc đang hỗ trợ dự án. Doren sẽ kiếm tiền từ trung gian và bảo trì nguồn điện nhỏ và sản xuất năng lượng từ pin nhiên liệu, và chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này.

 

Phần 3. Hỏi trực tiếp

Q1: Where I can get the latest updates or more information about the project? ( @colby_mcwilliams_21 )

Tôi có thể nhận các bản cập nhật mới nhất hoặc thêm thông tin về dự án ở đâu?

 

Please visit our

Website: https://doren.io/

Medium : https://doren-project.medium.com/

Telegram : https://t.me/DoRen_project

Twitter: https://twitter.com/DoRen51396850

 

Hãy ghé thăm của chúng tôi

Trang web: https://doren.io/

Phương tiện: https://doren-project.medium.com/

Telegram: https://t.me/DoRen_project

Twitter: https://twitter.com/DoRen51396850

 

Q2: Can you give an overview of your Tokenomics, and the UTILITY of Token? ( Hidden username ) ( Orange Girl 007 )

Bạn có thể giới thiệu tổng quan về Tokenomics của mình và TIỆN ÍCH của Token không?

Doren got 2 types of tokens, utility token $DRE and stable token $DKT..

For $DRE,

-Total Supply

9,000,000,000 – 100%

-Reward Mining

8,800,000,000 – 97.78%

-Sale

200,000,000 – 2.22%

For $DKT,

Total issue : Monthly issue

– Character : Stable

– Mainnet : ERC20

– Issue Terms : mining for staking+community activities

– Price : 1 USD / per

Doren có 2 loại mã thông báo, mã thông báo tiện ích  $DRE và mã thông báo ổn định $DKT ..

Với  $DRE,

-Tổng cung

9.000.000.000 – 100%

– Khai thác phần thưởng

8.800.000.000 – 97,78%

-Bán

200.000.000 – 2,22%

Đối với  $DKT,

Tổng số phát hành: Số phát hành hàng tháng

– Thuộc tinh: Ổn định

– Mainnet: ERC20

– Điều khoản phát hành: mining cho staking + hoạt động cộng đồng

– Giá: 1 USD / 1

 

Q3: What is the revenue model? How it can be beneficial for both investors and for project itself? 9 (@Lacie_Reynoso_1997)

Mô hình doanh thu là gì? Làm thế nào nó có thể mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư và cho chính dự án?

Doren has 2 revenue sources, 1st is small power resource mediation and maintenance and 2nd is fuel cell energy generation production.

For details, please read 18 page of the white paper:
https://doren.io/DoRen_Whitepaper_0.2.1_EN.pdf

Doren có 2 nguồn doanh thu, thứ nhất là trung gian và bảo trì nguồn điện nhỏ và thứ hai là sản xuất năng lượng từ pin nhiên liệu.

Để biết chi tiết, vui lòng đọc 18 trang của white paper:

https://doren.io/DoRen_Whitepaper_0.2.1_EN.pdf

 

Q4: PARTNERSHIP & COLLABORATIONS are the backbone in making every project more widespread. Can you list some of ur partners with us?
( Hidden username) ( Vicky🧸 )

ĐỐI TÁC & HỢP TÁC là xương sống trong việc làm cho mọi dự án trở nên rộng rãi hơn. Bạn có thể liệt kê một số đối tác của bạn với chúng tôi?

Nexon Star, slowmist, bit global , xangle, Korea Energy Agency, we have a lot of strong partnerships! Keep your eyes on us:)

Nexon Star, slowmist, bit global, xangle, Korea Energy Agency, chúng tôi có rất nhiều quan hệ đối tác bền chặt! Hãy để mắt đến chúng tôi 🙂

 

Q5: According to the project’s roadmap- what are your most important next priorities? ( @enceponce )

Theo lộ trình của dự án – ưu tiên quan trọng nhất tiếp theo của bạn là gì?

We got 3 priorities this year-

-Expand fuelcell energy revenue

-Expand hydrogen fuel energy facility

-Decentralization ESS Storage Data

We are working hard to make it!

 

Chúng tôi có 3 ưu tiên trong năm nay-

-Mở rộng doanh thu từ năng lượng Fuelcell

-Mở rộng cơ sở năng lượng nhiên liệu hydro

– Dữ liệu lưu trữ ESS phi tập trung

Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để làm cho nó!

 

Doren social media:

Website: https://doren.io/

Medium : https://doren-project.medium.com/

Telegram : https://t.me/DoRen_project

Twitter: https://twitter.com/DoRen51396850

 

Winner twitter:

1. @joydevme
2. @salty92913361
3. @_jin416
4. @jtion
5. @jjyeee_

Winner live ask:

1. @colby_mcwilliams_21
2. Orange Girl 007
3. @Lacie_Reynoso_1997
4. Vicky🧸
5. @enceponce

 

Cùng chuyên mục