Trang chủ / AMA / Recap AMA CryptoVN x BKEX

Recap AMA CryptoVN x BKEX

Our AMA have 3 part:

Part 1: Introduction/Questions from CryptoVN Team

Part 2: Question from Twitter

Part 3: Live AMA

 

Buổi AMA của chúng tôi có 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu / Câu hỏi từ Nhóm CryptoVN

Phần 2: Câu hỏi Twitter

Phần 3: Trực tiếp AMA

 

Please when you finish your answer say “done”

Khi hoàn thành xong trả lời anh nói ” Done ”  nhé

 

Part 1- Introduction

 Phần 1- Giới thiệu

 

Q1:Can you introduce the “BKEX” project? What is your project about and can we see it in action?

Bạn có thể giới thiệu về dự án “BKEX”? Dự án của bạn là gì và chúng ta có thể thấy nó đang hoạt động không?

 Hello, everyone, I am Captain Tito from the BKEX Global Kols. BKEX is the world’s first digital asset trading platform based on community consensus, which perfectly combines the high performance of a centralized exchange and the high reliability of a decentralized public chain. Through the BKEX public chain, realize the safe storage of digital assets, project crowdfunding, asset issuance, and a DPOS-based super node decision-making system to fully serve our trading platform.

BKEX is an innovative digital asset international station for professional users around the world, providing trading and investment services between a variety of digital assets.

BKEX is a global digital asset financial service platform with independent trading business and operation centers in Hong Kong, Japan, Singapore, the United States, South Korea and other countries and regions. In terms of technology platform, product branch line, safety risk control system, operation and customer service system,

 

Xin chào mọi người, tôi là Đội trưởng Tito từ BKEX Global Kols. BKEX là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng, kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất cao của một sàn giao dịch tập trung và độ tin cậy cao của một chuỗi công cộng phi tập trung. Thông qua chuỗi công khai BKEX, nhận ra việc lưu trữ an toàn tài sản kỹ thuật số, huy động vốn từ cộng đồng của dự án, phát hành tài sản và hệ thống ra quyết định siêu nút dựa trên DPOS để phục vụ đầy đủ cho nền tảng giao dịch của chúng tôi.

 BKEX là một trạm quốc tế về tài sản kỹ thuật số sáng tạo dành cho người dùng chuyên nghiệp trên khắp thế giới, cung cấp các dịch vụ giao dịch và đầu tư giữa nhiều loại tài sản kỹ thuật số.

 BKEX là một nền tảng dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số toàn cầu với các trung tâm hoạt động và kinh doanh thương mại độc lập tại Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các quốc gia và khu vực khác. Về nền tảng công nghệ, dây chuyền phân nhánh sản phẩm, hệ thống kiểm soát rủi ro an toàn, hệ thống vận hành và dịch vụ khách hàng,

 

Q2: Currently, there are many exchanges with future trading services, what is the special feature to make you compete with current competitors?

Hiện tại, có rất nhiều sàn giao dịch với các dịch vụ giao dịch trong tương lai, đâu là điểm đặc biệt để bạn cạnh tranh với các đối thủ hiện tại?

 

We’re now upgrade the futures trading, also we have copy trade trading that will make you to avoid lost so you can copy the traders have more win in futures trading but do your own risk,

Also soon we will add more token that have much liquidity or strong projects

 

Chúng tôi hiện đang nâng cấp giao dịch hợp đồng tương lai, ngoài ra, chúng tôi có bản sao giao dịch thương mại sẽ giúp bạn tránh bị thua, vì vậy bạn có thể sao chép các nhà giao dịch có nhiều chiến thắng hơn trong giao dịch tương lai nhưng tự chịu rủi ro, 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sớm bổ sung thêm nhiều mã thông báo có nhiều tính thanh khoản hoặc các dự án mạnh mẽ

 

Q3: Most investors are focusing on the token price in the short term instead of the actual value of the project. Can you tell us about the motivations and benefits of long-term investors for tokens?

Hầu hết các nhà đầu tư đang tập trung vào giá token trong ngắn hạn thay vì giá trị thực tế của dự án. Bạn có thể cho chúng tôi biết về động lực và lợi ích của các nhà đầu tư dài hạn đối với token không?

 BKEX has a strong R&D team and management team, as well as the core technology of high-frequency trading, as well as the memory matching technology that has been certified and tested by multiple parties. The limit processing speed is 1 million orders per second, which is at the leading level in the industry.

BKEX proposes transaction mining, and all users who hold BKK on BKEX can enjoy 100% of the platform’s fee income on a daily basis. BKK is generated in the form of “transaction mining”. Users who participate in mining by trading are regarded as “miners” and can enjoy dividends.

I don’t have the motivation but in crypto you’re in financial freedom so You are free like a bird

You can choose the token , but don’t invest in one bucket

 

BKEX có đội ngũ R & D và đội ngũ quản lý mạnh mẽ, cũng như công nghệ cốt lõi của giao dịch tần số cao, cũng như công nghệ đối sánh bộ nhớ đã được chứng nhận và thử nghiệm bởi nhiều bên. Tốc độ xử lý giới hạn là 1 triệu đơn đặt hàng mỗi giây, ở mức hàng đầu trong ngành.

 BKEX đề xuất khai thác giao dịch và tất cả người dùng nắm giữ BKK trên BKEX có thể hưởng 100% thu nhập phí của nền tảng hàng ngày. BKK được tạo ra dưới hình thức “khai thác giao dịch”. Người dùng tham gia khai thác bằng giao dịch được coi là “thợ đào” và có thể hưởng cổ tức.

 Tôi không có động lực nhưng trong tiền điện tử, bạn đang tự do tài chính nên Bạn tự do như một chú chim

 Bạn có thể chọn mã thông báo, nhưng không đầu tư vào một nhóm

 

Part 2- Twitter question

 Phần 2 – Câu hỏi twitter

 Q1: Does it required for BKEX users to complete or passed the KYC process? Do you have restrictions that are similar to other top exchanges like as Binance, like limits on withdrawal amounts for clients who haven’t completed KYC? If so, could you inform us about the limitations?  (@crutcher_maximo)

Người dùng BKEX có yêu cầu hoàn thành hoặc vượt qua quy trình KYC không? Bạn có các hạn chế tương tự như các sàn giao dịch hàng đầu khác như Binance, chẳng hạn như giới hạn về số tiền rút đối với những khách hàng chưa hoàn thành KYC? Nếu vậy, bạn có thể thông báo cho chúng tôi về những hạn chế không? (@crutcher_maximo)

 We don’t have limitation every countries can trade on bkex , no need kyc for trading on bkex exchange but if you can withdrawl without kyc is 2 btc perday

 

Chúng tôi không có giới hạn mọi quốc gia có thể giao dịch trên bkex, không cần kyc để giao dịch trên sàn giao dịch bkex nhưng nếu bạn có thể rút tiền mà không có kyc là 2 btc mỗi ngày

 

Q2: BKEX is centralized exchanges (CEX). However, most CEX have some common problems which include; low volume, low level of liquidity and poor user experience. What has BKEX done about these problems? How does BKEX plan to solve the listed problems? (@DeeBoggs2)

BKEX là sàn giao dịch tập trung (CEX). Tuy nhiên, hầu hết các CEX đều có một số vấn đề chung bao gồm; khối lượng thấp, mức độ thanh khoản thấp và trải nghiệm người dùng kém. BKEX đã làm gì với những vấn đề này? BKEX có kế hoạch giải quyết các vấn đề được liệt kê như thế nào? (@ DeeBoggs2)

 We have some partner for liquidity volume so your fund is safu

– smooth Apps

– no need kyc

– Global New first exchange tier exchange , Realize ecological evolution through product innovation,Global nodes aggregate flow

– Have over 10-year financial security risk management team and support API trading

– secure Multisignature and cold wallet for cryptocurrency storage

– Global technical team, parallel and distributed technology and high-speed matching engine

 

 Chúng tôi có một số đối tác về khối lượng thanh khoản để quỹ của bạn là safu

 – Ứng dụng mượt mà

– không cần kyc

– Trao đổi cấp độ trao đổi đầu tiên mới trên toàn cầu, Nhận ra sự tiến hóa sinh thái thông qua đổi mới sản phẩm  Các nút toàn cầu tổng hợp luồng

– Có đội ngũ quản lý rủi ro bảo mật tài chính hơn 10 năm và hỗ trợ giao dịch API

– Ví đa chữ ký an toàn và ví lạnh để lưu trữ tiền điện tử

– Đội ngũ kỹ thuật toàn cầu, công nghệ song song và phân tán và động cơ kết hợp tốc độ cao

 

Q3: Marketing strategy feature of any program, since it guarantees that everyone is aware of the program’s prospective and that the goals will be achieved. What is your plan for attracting new consumers and investors to your system and keeping them longterm? (@Hoan26571098)

 Đặc điểm chiến lược tiếp thị của bất kỳ chương trình nào, vì nó đảm bảo rằng mọi người đều nhận thức được triển vọng của chương trình và các mục tiêu sẽ đạt được. Kế hoạch của bạn để thu hút người tiêu dùng và nhà đầu tư mới vào hệ thống của bạn và giữ chân họ lâu dài là gì? (@ Hoan26571098)

 We’re now Partner with some community in different country for AMA & longterms Cooperation, for spot trade & futures trade and Some promotion with them , so we will focussed to bring some new users and trade in Bkex exchange!

 

hiện là Đối tác với một số cộng đồng ở các quốc gia khác nhau cho Hợp tác AMA & dài hạn, cho thương mại giao ngay & giao dịch kỳ hạn và Một số quảng cáo với họ, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung vào việc mang lại một số người dùng mới và giao dịch trên sàn giao dịch Bkex!

 

Q4: What are the advantages of futures trading on BKEX? (@nGawujud)

Giao dịch hợp đồng tương lai trên BKEX có những ưu điểm gì? (@nGawujud)

 Developed by professional contract team 。

Ultimate trading experience.

 • Good depth No needle (price spike) Complete tools
 • Global 600+ contract masters
 • Support two-way opening. Preset take profit/stop loss price
 • Smooth trading Flexible multiplier

Tradable currencies: BTC,ETH,BCH,LTC,EOS, FIL,DOT,XRP,LINK,UNI,1000SHIB,DOGE

 

Được phát triển bởi nhóm hợp đồng chuyên nghiệp

Kinh nghiệm giao dịch tuyệt vời.

 • Độ sâu tốt Không có kim (giá tăng đột biến) Công cụ đầy đủ
 • 600+ hợp đồng thạc sĩ toàn cầu
 • Hỗ trợ mở hai chiều. Đặt trước chốt lời / giá cắt lỗ
 • Giao dịch suôn sẻ Hệ số linh hoạt

Tiền tệ có thể giao dịch: BTC, ETH, BCH, LTC, EOS, FIL, DOT, XRP, LINK, UNI, 1000SHIB, DOGE

 

Q5: what makes bkex different from other platforms and what are the advantages of the bkex platform? (@thefatman04)

Điều gì làm cho bkex khác biệt so với các nền tảng khác và lợi thế của nền tảng bkex là gì? (@ thefatman04)

 BKEX proposes transaction mining, and all users who hold BKK on BKEX can enjoy 100% of the platform’s fee income on a daily basis. BKK is generated in the form of “transaction mining”. Users who participate in mining by trading are regarded as “miners” and can enjoy dividends.

BKEX will always keep up with the pace of the times. The most important thing is that BKEX has a heavy responsibility and cannot disappoint those who have high hopes for BKEX. The slogan of BKEX is: BKEX products, high-quality products on the currency, in the rapid development of the updated and iterative blockchain world, BKEX will maintain its original intention and work hard to present better products to everyone.

 

BKEX đề xuất khai thác giao dịch và tất cả người dùng nắm giữ BKK trên BKEX có thể hưởng 100% thu nhập phí của nền tảng hàng ngày. BKK được tạo ra dưới hình thức “khai thác giao dịch”. Người dùng tham gia khai thác bằng giao dịch được coi là “thợ đào” và có thể hưởng cổ tức.

  BKEX sẽ luôn bắt kịp nhịp độ thời đại. Điều quan trọng nhất là BKEX có trách nhiệm nặng nề và không thể phụ lòng những người đặt nhiều hy vọng vào BKEX. Khẩu hiệu của BKEX là: Sản phẩm BKEX, sản phẩm chất lượng cao về tiền tệ, trong sự phát triển nhanh chóng của thế giới blockchain được cập nhật và lặp đi lặp lại, BKEX sẽ duy trì ý định ban đầu của mình và làm việc chăm chỉ để giới thiệu những sản phẩm tốt hơn cho mọi người.

 

Part 3- Direct questions

 Phần 3 – Câu hỏi trực tiếp

 Q1: Hello @CaptainTit0  Do you have any plan for burning tokens in the future to reduce the supply of the token and increase its investment attractiveness? (Fake CZ)

Xin chào @ CaptainTit0 Bạn có kế hoạch đốt mã thông báo nào trong tương lai để giảm nguồn cung mã thông báo và tăng tính hấp dẫn đầu tư của nó không? (Fake CZ)

 Yes we always burning & buyback BKK TOKEN

https://www.bkex.com/bkkDestroy

 

Có, chúng tôi luôn đốt và mua lại BKK TOKEN

 https://www.bkex.com/bkkDestroy

 

Q2: Hello @CaptainTit0  Security is the main center of the platform. Recently, many large platforms have been compromised by hackers and caused a lot of losses to its users, how is the current BKEX Exchange  security system safe from hackers? (Mr. Cricket  RETRODEFI ◮)

 Xin chào @CaptainTit0 Bảo mật là trung tâm chính của nền tảng. Gần đây, nhiều nền tảng lớn đã bị hacker xâm nhập và gây ra nhiều thiệt hại cho người dùng, vậy hệ thống bảo mật BKEX Exchange hiện tại đã an toàn trước hacker như thế nào?

 

The BKEX security technical team comes from platforms with top security technologies such as Baidu, Huawei and Alipay, and provides better protection for everyone in the security sector! And BKEX guarantees 100% of the user’s deposit, and all funds are borne by BKEX. Absolutely safe! As the world’s leading blockchain derivatives service platform, BKEX has always been adhering to the concept of providing users with safe and reliable services, taking “don’t be evil” as the team’s code of conduct, and relying on professional risk control systems to ensure the safety of your accounts and assets

 

Đội ngũ kỹ thuật bảo mật của BKEX đến từ các nền tảng có công nghệ bảo mật hàng đầu như Baidu, Huawei và Alipay, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn cho mọi người trong lĩnh vực bảo mật! Và BKEX đảm bảo 100% số tiền gửi của người dùng, và tất cả các khoản tiền đều do BKEX chịu. An toàn tuyệt đối! Là nền tảng dịch vụ phái sinh blockchain hàng đầu thế giới, BKEX luôn tôn trọng khái niệm cung cấp cho người dùng các dịch vụ an toàn và đáng tin cậy, lấy “đừng xấu xa” làm quy tắc ứng xử của nhóm và dựa vào các hệ thống kiểm soát rủi ro chuyên nghiệp để đảm bảo sự an toàn của tài khoản và tài sản của bạn

 

Q3: how to register an account on bkex? does it have to be kyc or not also no problem? (@Kynakay)

Làm thế nào để đăng ký một tài khoản trên bkex? nó có phải là kyc hay không cũng không có vấn đề? (@Kynakay)

 You can register Bkex exchange via this link

https://h5.bkex.pub/extenal/register/YUQG5CNS

,No need kyc but max withdrawl is 2btc perday

 

Bạn có thể đăng ký sàn giao dịch Bkex qua liên kết này

 https://h5.bkex.pub/extenal/register/YUQG5CNS

 Không cần kyc nhưng số tiền rút tối đa là 2btc mỗi ngày

 

Q4: Can you please provide me your official telegram group links and social media links? I have seen many similar groups (@Deloras_Ahmed_1992)

 Bạn có thể mô tả ngắn gọn về SỰ HỢP TÁC của bạn cho đến nay và các mối quan hệ đối tác sắp tới không?

 

Sure you can

Join our community

https://t.me/BKEXEnglish

And follow our Twitter

https://twitter.com/BKEXGlobal?t=WpMecr75Z5Ho8c0vH2ejDQ&s=09

To get latest announcement

 

Chắc chắn bạn có thể

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

https://t.me/BKEXEnglish

 Và theo dõi Twitter của chúng tôi

https://twitter.com/BKEXGlobal?t=WpMecr75Z5Ho8c0vH2ejDQ&s=09

 Để nhận thông báo mới nhất

   

Thanks for @CaptainTit0 informative and helpful answers. I wish you good health and wish the project more and more success.

 Cảm ơn các câu trả lời đầy đủ thông tin và bổ ích của  @CaptainTit0 Chúc các bạn nhiều sức khỏe và chúc dự án ngày càng thành công.

 We are closing our AMA and if you have more questions, feel free to join and follow their social media pages.

Chúng tôi đóng AMA của mình và nếu có thêm thắc mắc, vui lòng tham gia và theo dõi các trang mạng xã hội của họ

 

Win twitter:

 1. @crutcher_maximo
 2. @DeeBoggs2
 3. @Hoan26571098
 4. @nGawujud
 5. @thefatman04

 

Win live telegram :

 1. Fake CZ
 2. Mr. Cricket RETRODEFI
 3. Kynakay
 4. @Deloras_Ahmed_1992

Cùng chuyên mục