Trang chủ / AMA / Recap AMA CryptoVN x Aliens War

Recap AMA CryptoVN x Aliens War

Time:  UTC –  13:00   , 13/04/2022

 

The ama session will have 3 parts:

💧1. Introduction/Questions from CryptoVN Team

💧2. Answer question from Twitter

💧3. Live AMA

 

PART 1: Introduction

Q1: Please tell us about Alien Wars and the team behind the project?

Hãy cho chúng tôi biết về Alien Wars và đội ngũ đứng sau dự án?

 

Alien Wars is a collectible, digital combat card game with play to earn (P2E) mechanism and a PvP ranking system. The game allows players to earn rewards, in the form of Alien Wars Gold (AWG) or NFTs. Alien Wars combines blockchain technology with traditional card games. Alien Wars not only allows for owning of playing cards similar to a physical card game, but also for easy trading of NFT cards online.

In the far future, the Federation of Mankind discovers the Meta-V001 blackhole allowing them to fast travel to resource rich Pi galaxy. Pi galaxy contains rich amount of rare element Alien Wars Gold (AWG), the most essential and valuable commodity in the metaverse. Unfortunately, the mining activity of vast amount of Alien Wars Gold has attracted unwelcome enemies.

 

Alien Wars team has all the members required to execute this project and support it in the long run. The project was started in Feb 2022, we’re at the beginning of the 3th month and there are a lot of things ahead. Overall, I think we did a pretty good job up to this point.

 

Alien Wars was well formed and fulfill with needed team to incharge different position. We have the engineering team which are extremely talented blockchain experts and programmers with many years of experience. With their expertise, we have created our own Alien War Marketplace and Staking platform which will be launched right after the initial minting is completed.

 

Besides, the game desgin and game writer play an important role. The Alien Wars art team is working with leading art studios that have been worked with big game developers and AAA games. Our Game writers has several years of experience in writing and editing, including game writing and they has worked on several games and many projects at Singapore and worldwide also.

 

Also, our marketing team is quite self-sufficient in the sense that they are active, experienced, and collaborate with the other teams to help Alien Wars reach all of the well-known communities across the world.

 

Alien Wars là một trò chơi thẻ bài chiến đấu kỹ thuật số, có thể thu thập với cơ chế chơi để kiếm tiền (P2E) và hệ thống xếp hạng PvP. Trò chơi cho phép người chơi kiếm phần thưởng, dưới dạng Alien Wars Gold (AWG) hoặc NFT. Alien Wars kết hợp chuỗi khối Công nghệ với các trò chơi bài truyền thống. Alien Wars không chỉ cho phép sở hữu các thẻ chơi tương tự như một trò chơi bài vật lý, mà còn cho phép dễ dàng giao dịch thẻ NFT trực tuyến.

 

Alien Wars Team có tất cả các thành viên cần thiết để thực hiện dự án này và hỗ trợ nó về lâu dài. Dự án được bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, chúng tôi bắt đầu được 3 tháng và còn rất nhiều điều ở phía trước. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng team đã làm rất tốt cho đến thời điểm này.

 

Alien Wars đã được hình thành với đội ngũ cần thiết để tìm kiếm vị trí khác nhau. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư là các chuyên gia và lập trình viên blockchain cực kỳ tài năng với nhiều năm kinh nghiệm. Với kiến ​​thức chuyên môn của mình, chúng tôi đã tạo ra nền tảng Alien War Marketplace và Staking của riêng mình, nền tảng này sẽ được khởi chạy ngay sau khi hoàn thành quá trình minting ban đầu.

 

Bên cạnh đó, game design và game writer đóng một vai trò quan trọng. Alien Wars Art team đang làm việc với các studio nghệ thuật hàng đầu đã từng làm việc với các nhà phát triển trò chơi lớn và trò chơi AAA. Các tác giả trò chơi của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc viết và chỉnh sửa, bao gồm cả game writer và họ đã làm việc trên một số trò chơi và nhiều dự án tại Singapore cũng như trên toàn thế giới.

 

Ngoài ra, nhóm MKT của chúng tôi hoạt động khá năng động và tích cực, chúng tôi kinh nghiệm làm việc và cộng tác với các nhóm khác để giúp Alien Wars tiếp cận tất cả các cộng đồng nổi tiếng trên toàn thế giới. 

 

Q2: What’s the motivation to start this project?

Động lực để bắt đầu dự án này là gì?

 

We do the market research, see the oppoturnity and jump in. Just like every other startups, we want to be the pioneers.

 

Having observed the blockchain gaming for years, we notice that there are many obstabcles but this can conclude to 2 main points: either it is not accessible or the game itself is not fun. And we aim to solve this. We want to make terms like blockchain and NFT more approachable to the general audience.

 

Before launching this project, my team spent a long time researching about blockchain in general and Game NFT in particular. I was involved in a few blockchain projects. And, with the team experience and understanding of the blockchain and the gaming business, Alien Wars intend to produce more high-quality games in the future, and I am currently investing all of my energy into this project. With the spirit fueled by blockchain, we strives to bring NFT Gaming closer to the public, for everyone and everywhere.

 

Chúng tôi nghiên cứu thị trường, nhìn thấy cơ hội và bắt tay vào việc. Cũng giống như dự án khác, chúng tôi muốn trở thành người tiên phong.

 

Quan sát trò chơi blockchain trong nhiều năm, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều trở ngại nhưng điều này có thể kết luận cho 2 điểm chính: hoặc nó không được tiếp cận tới người chơi được hoặc bản thân trò chơi không thú vị. Và chúng tôi mong muốn khắc phục vấn đề này. Chúng tôi muốn làm cho các thuật ngữ như blockchain và NFT dễ tiếp cận hơn với cộng đồng nói chung.

 

Trước khi khởi động dự án này, nhóm của tôi đã dành một thời gian dài nghiên cứu về blockchain nói chung và Game NFT nói riêng. Bản thân tôi đã tham gia vào một vài dự án blockchain. Và, với kinh nghiệm của team và sự hiểu biết về blockchain và thị trường trò chơi, Alien Wars dự định sản xuất nhiều dự án trò chơi chất lượng cao hơn trong tương lai và tôi hiện đang đầu tư toàn bộ năng lượng của mình vào dự án này. Với tinh thần được thúc đẩy bởi blockchain, chúng tôi cố gắng mang NFT Gaming đến gần hơn với công chúng, cho tất cả mọi người và ở mọi lúc, mọi nơi.

 

Q3: What are the main advantages of Alien Wars for players and users, compared to a similar project?

Lợi thế chính của Alien Wars cho người chơi và người dùng so với một dự án tương tự là gì?

 

We’re confident in our ability to bring the most exciting game experience for our players, that comes with multiple advantages and benefits.

 

The game will deliver a great gaming experience through exciting gameplay, unique AAA quality 3D characters.

Having no token allocated to public/private listing or venture capitalists and a Fair Launch.

Tokenomics model that rewards the players in the ecosystem with 75% of all token supply.

 

Many P2E games is not unique, both in terms of gameplay and art. Instead we learn a bit from every games, both nft and traditional games to gradually perfect ourself. I think what really matters here is that we are trying to figure out a sustainable gamefi model. This is all about the balance between the gameplay and the the game economy.

 

You have our commitment to the game and as long as you guys, the players and communities still love us, we won’t stand back.

 

Chúng tôi tự tin vào khả năng mang lại trải nghiệm trò chơi thú vị nhất cho người chơi và chúng đi kèm với nhiều ưu điểm và lợi ích.

 

Trò chơi sẽ mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời thông qua lối chơi thú vị, các nhân vật 3D chất lượng AAA độc đáo.

Không có token nào được phân bổ cho public/private listing hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm và Fair Launch.

Mô hình Tokenomics thưởng cho những người chơi trong hệ sinh thái 75% tổng nguồn cung token.

 

Nhiều trò chơi P2E không phải là đặc sắc, cả về lối chơi và nghệ thuật. Thay vào đó, chúng tôi học hỏi một chút từ mọi trò chơi, cả trò chơi nft và trò chơi truyền thống để từng bước hoàn thiện bản thân. Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng ở đây là chúng tôi đang cố gắng tìm ra một mô hình  gamefi bền vững. Đây là tất cả về sự cân bằng giữa lối chơi và nền kinh tế trò chơi.

 

Các bạn có cam kết của chúng tôi với trò chơi và miễn là các bạn, những người chơi và cộng đồng vẫn yêu mến chúng tôi, chúng tôi sẽ không lùi bước. 

 

Q4: Can you please proivide some progress on Alien Wars roadmap and the milestion that you and your team have achieved so far? And please share us about your upcoming plans?

Bạn có thể vui lòng chia sẻ một số tiến bộ trong lộ trình Alien Wars và những thành tựu mà bạn và nhóm của bạn đã đạt được cho đến nay không? Và hãy chia sẻ cho chúng tôi biết những dự định sắp tới của bạn?

 

So far, we have achieved many goals on our roadmap, and all of Alien Wars achievement always updated on our white paper. I wil share with you some of the signigicant milestone that we gained up until now.

 

Game development: we have 4 different gameplays, so it is flexible for players to choose. We are working hard to keep the project on its track.

 

Community: our communities is going actively on all social platforms and always show their contribution and support to the project.

 

So far, we have closed the genesis fusion event. And i’m proudly to say that this event has attracted over 10 thousand members joined, which showed that the community really pay attention at Alien Wars.

 

Genesis fusion event officially ended on Sun, 10th April 2022, at 3pm UTC. The event concluded with a great success having over 300 of 500 Genesis cards burned, equivalent of closed to USD 100k worth of burned NFT cards plus USD 35k worth of AWG spent for fusion. This is the very first fusion event of Alien Wars. In this event, lower rarity cards of the same rarity can be used to fuse for higher rarity cards, with a 10% base chance of +2 level up of rarity. The fusion process requires a base card as ‘to-be-upgraded’ card and up to two cards of the same rarity used as fusion material.

 

Another ongoing event for our players is Gen-o Fusion. This is the second fusion event of Alien Wars only for Gen-0 NFT cards.

 

Besides, the marketplace function soon to be released. The details about this function will be public soon. So don’t forget to to catch up the latest post from us.

 

Cho đến nay, chúng tôi đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng trên game roadmap và tất cả thành tựu của Alien Wars luôn được cập nhật trên Whitepaper của chúng tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cột mốc quan trọng mà chúng tôi đã đạt được cho đến nay.

 

Phát triển game: chúng tôi có 4 gameplays khác nhau nên có thể linh hoạt cho người chơi lựa chọn. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để giữ cho dự án đi đúng hướng.

 

Cộng đồng: cộng đồng của chúng tôi đang hoạt động tích cực trên tất cả các nền tảng xã hội và luôn thể hiện sự đóng góp và hỗ trợ của họ cho dự án.

 

Cho đến nay, chúng ta đã kết thúc sự kiện genesis fussion. Và tôi tự hào nói rằng sự kiện này đã thu hút hơn 10 nghìn thành viên tham gia, điều này cho thấy cộng đồng thực sự chú ý đến Alien Wars.

 

Sự kiện Genesis fusion chính thức kết thúc vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2022, lúc 3 giờ chiều UTC. Sự kiện đã kết thúc thành công rực rỡ với hơn 300 trong số 500 thẻ Genesis được đốt cháy, tương đương với số thẻ NFT đã cháy trị giá 100k USD cộng với AWG trị giá 35 nghìn USD được chi tiêu để hợp nhất. Đây là fusion event đầu tiên của Alien Wars. Trong sự kiện này, các thẻ có cùng độ hiếm thấp hơn có thể được sử dụng để hợp nhất với các thẻ hiếm cao hơn, với 10% cơ hội là +2 cấp độ hiếm. Quá trình hợp nhất yêu cầu một thẻ cơ bản là thẻ ‘cần nâng cấp’ và tối đa hai thẻ cùng độ hiếm được sử dụng làm vật liệu hợp nhất.

 

Một sự kiện đang diễn ra khác dành cho người chơi của chúng tôi là Gen-o Fusion. Đây là sự kiện hợp nhất thứ hai của Alien Wars chỉ dành cho thẻ Gen-0 NFT.

 

Bên cạnh đó, chức năng thị trường sắp được phát hành. Thông tin chi tiết về chức năng này sẽ sớm được công khai. Vì vậy, đừng quên cập nhật những bài viết mới nhất từ ​​chúng tôi. 

 

Part 2 – Twitter questions

 

Q1: Does your project support a staking program? if yes. how is your stake system work what is the requirement for the user, if they want to stake in your platform? @MyNameKuMy

Dự án của bạn có hỗ trợ chương trình Stake không? Nếu có. Hệ thống Stake của bạn hoạt động như thế nào, yêu cầu đối với người dùng là gì, nếu họ muốn tham gia vào nền tảng của bạn?

 

Yes, the project supports staking. Staking is based on the game environment. Currently, we are in peace time and there are no requirements to staking. Any Alien Wars NFT can be staked and users will be rewarded with $AWG based on the value and rarity of the NFT. i.e higher rarity cards will give higher AWG rewards.

 

The next event will be Mining Wars, which is a tier based staking mission. Mining Wars will have more requirements as well as different mining rate on different planets.

 

Có, dự án hỗ trợ đặt cược. Đặt cược dựa trên môi trường trò chơi. Hiện tại, chúng tôi đang trong thời gian hòa bình và không có yêu cầu đặt cọc. Bất kỳ NFT Alien Wars nào cũng có thể được đặt cọc và người dùng sẽ được thưởng $ AWG dựa trên giá trị và độ hiếm của NFT. tức là thẻ độ hiếm cao hơn sẽ mang lại phần thưởng AWG cao hơn.

 

Sự kiện tiếp theo sẽ là Mining Wars, đây là một nhiệm vụ đặt cược theo từng cấp. Mining Wars sẽ có nhiều yêu cầu hơn cũng như tỷ lệ khai thác khác nhau trên các hành tinh khác nhau.

 

Q2: Can users stay updated with this project? Are there channels, including local communities where users can get the latest updates?… @zipsuper77

Người dùng chúng tôi có thể cập nhật dự án này như thế nào? Có kênh nào, bao gồm cả cộng đồng địa phương nơi chúng tôi có thể nhận được các bản cập nhật mới nhất không?

 

Sure. You can follow and join our channels here:

Follow AlienWars:

TWITTER: https://twitter.com/AlienWarsNFT

GLOBAL CHAT: https://t.me/AlienWarsNFT

CHANNEL: https://t.me/AlienWarsChannel

GROUP: https://t.me/AlienWarsNFT

FACEBOOK: https://www.facebook.com/alienwarsnft/

DISCORD: https://discord.com/invite/AlienWars

WEBSITE: https://alienwars.io

 

Besides, we have the local groups for members from different communities to join

🇻🇳 https://t.me/AlienWarsVN

🇰🇷 https://t.me/AlienWarsKR

🇨🇳 https://t.me/AlienWarsCN

🇧🇷 https://t.me/AlienWarsBR

🇸🇽 https://t.me/AlienWarsPH

🇯🇵 https://t.me/AlienWarsJP

 

Tất nhiên rồi, bạn có thể tham gia các kênh chính thức của AlienWars tại đây:

TWITTER: https://twitter.com/AlienWarsNFT

GLOBAL CHAT: https://t.me/AlienWarsNFT

CHANNEL: https://t.me/AlienWarsChannel

GROUP: https://t.me/AlienWarsNFT

FACEBOOK: https://www.facebook.com/alienwarsnft/

DISCORD: https://discord.com/invite/AlienWars

WEBSITE: https://alienwars.io

 

Bên cạnh đó, chúng tôi có các nhóm địa phương cho các thành viên từ các cộng đồng khác nhau trên thế giới tham gia:

 

🇻🇳 https://t.me/AlienWarsVN

🇰🇷 https://t.me/AlienWarsKR

🇨🇳 https://t.me/AlienWarsCN

🇧🇷 https://t.me/AlienWarsBR

🇸🇽 https://t.me/AlienWarsPH

🇯🇵 https://t.me/AlienWarsJP

 

Q3:What plan is in place to increase the number of players going forward? #AlienWarsNFT pls help me answer @myhokute

Kế hoạch nào được đưa ra để tăng số lượng người chơi trong tương lai? #AlienWarsNFT làm ơn giúp tôi câu trả lời

 

Currently we are focusing on a lot of MKT campaigns, collaborating with KOLs around the world, working with Partners and creating more community events to increase interaction between players and this is also That’s when we started bringing AW closer to everyone

 

Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào rất nhiều chiến dịch MKT, hợp tác với các KOL trên thế giới, làm việc với các Đối tác và tạo ra nhiều sự kiện cộng đồng hơn để tăng tương tác giữa những người chơi và đây cũng chính là lúc chúng tôi bắt đầu đưa AW đến gần hơn với mọi người

 

Q4:Hello, especially to the current moment that the NFT click games are facing, I would like to know, what steps do you intend to take to gain the trust of us, investors, to enter the project, reinvest in it, so that the health of the game stay stable? @BlackSt10793509

Xin chào, đặc biệt đến thời điểm hiện tại mà các trò chơi NFT đang gặp phải, tôi muốn biết, các bạn dự định làm những bước nào để lấy được lòng tin của chúng tôi, các nhà đầu tư, vào dự án, tái đầu tư vào dự án, sao cho sự lành mạnh của trò chơi vẫn ổn định ?

 

Great p2e gaming experience, strong focus on development and delivering game features to community

Fair launch, mitigate massive sell-off and continue to gain confidence from community in the NFT value and confidence

Keeping the game entertainable but also as simple as possible to make sure our community fully understand the risk, reward while not compromising the game quality

Keep up high utilities of token to counter the inflationary pressure of reward coin release. We can only do this with a fair launch mechanism

 

– Trải nghiệm chơi game p2e hay, tập trung mạnh vào phát triển và cung cấp các tính năng trò chơi cho cộng đồng

– Ra mắt hợp lý và công bằng, giảm thiểu tình trạng bán tháo lớn và từng bước tiếp tục nhận được niềm tin từ cộng đồng về giá trị của Alien Wars NFT

– Giữ cho game mang tính giải trí nhưng cũng tối giản có thể để đảm bảo cộng đồng của chúng tôi hiểu đầy đủ về rủi ro, phần thưởng trong khi không ảnh hưởng đến chất lượng trò chơi

– Duy trì và nâng cao các tiện ích cho AWG Token để có thể chống lại áp lực lạm phát của việc phát hành tiền xu thưởng. Chúng tôi chỉ có thể làm điều này với một cơ chế khởi chạy hợp lý và công bằng.

 

Q5: I care about Alienwars very much. Can the dev team tell me how to keep the Alienwars token price stable? @Khoa880

According to me, the project only sells NFT and does not sell seeds, private, ido so why did the team decide that, the team can tell the highlights of the alienwar project compared to the game projects that are and are about to be released. Does the team plan to develop in the direction of AR, VR, metaverse?

Theo tôi tìm hiểu dự án chỉ bán NFT và không bán seed , private, ido vậy lý do đâu team quyết định vậy, team có thể cho biết điểm nổi bật của dự alienwar so với các dự án game đang và chuẩn bị ra mắt . team có dự định phát triển theo hướng AR , VR , metaverse không?

 

First and foremost, our project is an NFT focused project. AWG is an in game token meant for our players to use through certain utilities such as:

– Trading in our upcoming marketplace

– Minting of Gen-x NFTs

– Upgrading team strength (Fusion etc)

 

We aim to have our token prices stabilized through having high utilities of token. This is supported by having a fair launch mechanism

 

The next event we are releasing is Mining Wars, The Alien Wars development team aims to release our Combat Card Game in Q4 2022. More info can be found at https://aw0-1.gitbook.io/alien-wars/gameplay/combat-card-game

 

Trước hết, dự án là một sản phẩm tập trung vào NFT. AWG là tiền tệ trong game để cho người dùng sử dụng qua những tiện ích:

– Trao đổi buôn bán qua marketplace sắp phát hành

– Mint Gen-X NFTs

– Nâng cấp NFT (fusion, nâng cấp mining ship).

– Và nhiều chức năng khác trong game: nạp năng lượng, sửa chữa, duy trì phòng thủ, v.v

 

Dự án hướng đén việc ổn định giá token thông qua việc có thật nhiều tiện ích. Việc này được hỗ trợ qua cơ chế phát hành token fair launch, và không bán token qua các kênh private, seeding.

– vì vậy ng chơi sẽ không phải lo về việc tokens bị xả ồ ạt, tokens bị mất giá…điều chúng tôi hướng tới là lợi ích cho người chơi và 1 hướng đi lâu dài gắn bó.

Sự kiện tiếp theo sẽ được phát hành là Cuộc Chiến Đào Vàng (Mining wars). Ngoài ra, đội phát triển của AlienWars hướng đén việc tung ra sản phảm tiếp theo là Combat Card Game vảo Quý 4 2022. Thông tin có thể tìm hiểu thêm ở:

https://aw0-1.gitbook.io/alien-wars/gameplay/combat-card-game

 

Part 3:  

Q1: Can you list 1-3 killer features of this project that makes it ahead of its competitors? What is the competitive advantage your project has that you feel most confident about?

Bạn có thể liệt kê 1-3 đặc điểm nổi bật của dự án này khiến nó vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh không? Lợi thế cạnh tranh mà dự án của bạn có mà bạn cảm thấy tự tin nhất là gì?

 

Our 3 main selling points that sets us apart from other projects would be: 

1) Our high quality NFT artwork – every NFT character has a matching fully 3D model that can be used as in game models.

2) Fair Launch – Having a fair launch would help lower the sell off pressure after launch as well only allow buyers to come in at the fair market price

3) Tokenomic – We have 75% of our token allocated to the players, this is to reward the players  back

 

3 điểm bán hàng chính của chúng tôi giúp chúng tôi khác biệt với các dự án khác sẽ là:

1) Tác phẩm nghệ thuật NFT chất lượng cao của chúng tôi – mọi nhân vật NFT đều có một mô hình 3D hoàn chỉnh phù hợp có thể được sử dụng như trong các mô hình trò chơi.

2) Ra mắt hợp lý – Việc ra mắt hợp lý sẽ giúp giảm áp lực bán tháo sau khi ra mắt cũng như chỉ cho phép người mua đến với giá thị trường hợp lý

3) Tokenomic – Chúng tôi có 75% mã thông báo của chúng tôi được phân bổ cho người chơi, điều này là để thưởng lại cho người chơi

 

Q2: Can you share your social media links so we can keep ourselves updated?

Bạn có thể chia sẻ các liên kết mạng xã hội của mình để chúng tôi có thể cập nhật thông tin không?

 

You can follow and join our channels here:

Follow  AlienWars:

TWITTER: https://twitter.com/AlienWarsNFT

GLOBAL CHAT: https://t.me/AlienWarsNFT

CHANNEL: https://t.me/AlienWarsChannel

GROUP: https://t.me/AlienWarsNFT

FACEBOOK: https://www.facebook.com/alienwarsnft/

DISCORD: https://discord.com/invite/AlienWars

WEBSITE: https://alienwars.io

 

Besides, we have the local groups for members from different communities to join

 🇻🇳 https://t.me/AlienWarsVN

🇰🇷 https://t.me/AlienWarsKR

🇨🇳 https://t.me/AlienWarsCN 

🇧🇷 https://t.me/AlienWarsBR

🇸🇽 https://t.me/AlienWarsPH

🇯🇵 https://t.me/AlienWarsJP

 

Bạn có thể theo dõi và tham gia các kênh của chúng tôi tại đây:

Theo AlienWars:

TWITTER: https://twitter.com/AlienWarsNFT

TRÒ CHUYỆN TOÀN CẦU: https://t.me/AlienWarsNFT

KÊNH: https://t.me/AlienWarsChannel

NHÓM: https://t.me/AlienWarsNFT

FACEBOOK: https://www.facebook.com/alienwarsnft/

DISCORD: https://discord.com/invite/AlienWars

TRANG WEB: https://alienwars.io

 

Bên cạnh đó, chúng tôi có các nhóm địa phương cho các thành viên từ các cộng đồng khác nhau tham gia

  🇻🇳 https://t.me/AlienWarsVN

🇰🇷 https://t.me/AlienWarsKR

🇨🇳 https://t.me/AlienWarsCN

🇧🇷 https://t.me/AlienWarsBR

🇸🇽 https://t.me/AlienWarsPH

🇯🇵 https://t.me/AlienWarsJP

 

Q3: IS This Your project only for elite investors, how about others with small funds, is it open to everyone?

Đây có phải là Dự án của bạn chỉ dành cho các nhà đầu tư ưu tú, còn những người khác với số vốn nhỏ, nó có mở cho tất cả mọi người không?

 

Alien Wars has multiple gameplay options in the form of

1) Mining Wars

2) Battle Royale

3) Combat Card Game and more

 

You can enjoy playing and the benefits with using only 1 NFT, at the same you are able to earn AWG from these games.

 

Alien Wars có nhiều tùy chọn chơi trò chơi dưới dạng

1) Chiến tranh khai thác

2) Battle Royale

3) Trò chơi thẻ bài chiến đấu và hơn thế nữa

 

Bạn có thể tận hưởng việc chơi và hưởng những lợi ích khi chỉ sử dụng 1 NFT, đồng thời bạn có thể kiếm AWG từ các trò chơi này.

 

Q4:  Can you briefly describe your PARTNERSHIP so far and upcoming partnerships?

Bạn có thể mô tả ngắn gọn về SỰ HỢP TÁC của bạn cho đến nay và các mối quan hệ đối tác sắp tới không?

 

Currently, we are partnered with Polygon Studios, Tokenize Exchange and TofuNFT. We are looking to expand into more chains and have multi-chain support in the future. 

 

Polygon will be our first expansion partner, where we start to support MATIC. This will bring our project further and increase our userbase. Do not miss out when we launch our Genesis NFTs for Polygon!

 

Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác với Polygon Studios, Tokenize Exchange và TofuNFT. Chúng tôi đang tìm cách mở rộng thành nhiều chuỗi hơn và hỗ trợ đa chuỗi trong tương lai.

 

Polygon sẽ là đối tác mở rộng đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi bắt đầu hỗ trợ MATIC. Điều này sẽ đưa dự án của chúng tôi đi xa hơn và tăng cơ sở người dùng của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ khi chúng tôi ra mắt Genesis NFT cho Polygon!

 

Q5: According to the roadmap, what are your most important next priorities? Does your team have enough funds and strong community to achieve those milestones?

Theo lộ trình, ưu tiên quan trọng nhất tiếp theo của bạn là gì? Nhóm của bạn có đủ kinh phí và cộng đồng lớn mạnh để đạt được những cột mốc đó không?

 

 According to the roadmap, what are your most important next priorities? Does your team have enough funds and strong community to achieve those milestones?

 

Our main priority would be the upcoming releases and events for our community such as Marketplace, Mining Wars, Weapon Chest Airdrop and Battle Royale. These events are being built and are close to release and we will update the community as we reach closer the release dates. The community has been extremely welcome to our releases so far and this is evident through our Fusion Event. We have achieved the milestones we have set previously and we hope continuously do so and we would like to thank the community deeply for all the support that we have been given since the release of our Genesis Collection

 

Theo lộ trình, ưu tiên quan trọng nhất tiếp theo của bạn là gì? Nhóm của bạn có đủ kinh phí và cộng đồng lớn mạnh để đạt được những cột mốc đó không?

 

Ưu tiên chính của chúng tôi sẽ là các bản phát hành sắp tới và các sự kiện dành cho cộng đồng của chúng tôi như Marketplace, Mining Wars, Weapon Chest Airdrop và Battle Royale. Những sự kiện này đang được xây dựng và sắp phát hành và chúng tôi sẽ cập nhật cho cộng đồng khi chúng tôi đến gần ngày phát hành. Cho đến nay, cộng đồng đã vô cùng hoan nghênh các bản phát hành của chúng tôi và điều này được thể hiện rõ ràng qua Sự kiện kết hợp của chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được những mốc quan trọng mà chúng tôi đã đặt ra trước đó và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm được như vậy và chúng tôi muốn cảm ơn sâu sắc cộng đồng vì tất cả sự hỗ trợ mà chúng tôi đã dành cho kể từ khi phát hành Bộ sưu tập Genesis

 

AMA winners:

PART 2 : Twitter winners:

@MyNameKuMy

@zipsuper77

@myhokute

@BlackSt1079350

@henxuighe

 

PART 3: Live AMA

Cùng chuyên mục