Trang chủ / AMA / Recap AMA CryptoVN x Starmoon Metaverse

Recap AMA CryptoVN x Starmoon Metaverse

Time: 12:00 PM UTC – August 28, 2021

The ama session will have 3 parts:

?1. Introduction/Questions from CryptoVN Team

?2. Answer question from Twitter

?3. Live AMA

 

PART 1:

Host: 

Can you introduce about yourself and StarMon Metaverse?

Bạn có thể giới thiệu về bản thân và StarMon Metaverse?

Francis Game Designer

The GameFi wave has hit the market severely. If 2020 is the first year of the DeFi outbreak, then 2021 is undoubtedly the first year of the GameFi . The concept of “metaverse/metaverse” emerged. “Metaverse+” became a new trend sweeping the Internet, VR/AR, and financial and investment industries. For a while, mankind seemed to have opened the “interstellar era” of the virtual universe.

After GameFi detonated the market, many related projects appeared, but there were very few projects with high quality and playability. To develop a high visual quality, high playability, and make money while playing, this is our original intention to start StarMon.

The three-dimensional sense of space and NFT elements introduce a different experience and gameplay to StarMon Metaverse!

StarMon-Break the status quo, explore the infinite possibilities of the game

Làn sóng GameFi đã tấn công thị trường một cách nghiêm trọng. Nếu năm 2020 là năm đầu tiên DeFi bùng phát, thì chắc chắn năm 2021 là năm đầu tiên của GameFi. Khái niệm “metaverse / metaverse” xuất hiện. “Metaverse +” đã trở thành một xu hướng mới bao trùm trên Internet, VR / AR cũng như các ngành tài chính và đầu tư. Trong một thời gian, loài người dường như đã mở ra “kỷ nguyên giữa các vì sao” của vũ trụ ảo.

Sau khi GameFi làm bùng nổ thị trường, nhiều dự án liên quan đã xuất hiện, nhưng có rất ít dự án có chất lượng và độ chơi cao. Để phát triển chất lượng hình ảnh cao, khả năng chơi cao và kiếm tiền khi chơi, đây là ý định ban đầu của chúng tôi khi bắt đầu StarMon.

Cảm giác không gian ba chiều và các yếu tố NFT giới thiệu trải nghiệm và cách chơi khác cho StarMon Metaverse!

StarMon-Phá vỡ hiện trạng, khám phá khả năng vô hạn của trò chơi

Host: 

Q1: Since StarMon’s whitelisting activitie is so hot, I would like to ask about the status of StarMon’s whitelist before the project introduction. Can you briefly talk about the current situation?

Câu hỏi 1: Vì hoạt động trong danh sách trắng của StarMon rất hot, tôi muốn hỏi về tình trạng của danh sách trắng của StarMon trước khi giới thiệu dự án. Bạn có thể nói sơ qua về tình hình hiện tại?

Francis Game Designer

We are currently in the process of whitelisting. After reaching the corresponding conditions, users can participate in our activities by filling in the whitelisting application form. As of today , there have been more than 50,000 applications and the number of applicants has been increasing. Our project is very popular.

We have already observed that there are already users in the community promoting the whitelist of high-priced purchases, and I would like to make a solemn statement: Don’t trust anyone!

The whitelist is an activity carried out by the StarMon project team to give back to community members and for better ecological development. I hope everyone cherishes the whitelist qualifications in their hands. If you are selected into the whitelist, participate in our blind box purchase activities. If not Please don’t be sad for being selected into the whitelist. We will provide you with new ways to participate in the StarMon world. Of course, this is the plan for the future.

We actually expected the popularity of the current whitelist. The whitelist is the qualification for blind box purchases. We have announced our roadmap on the official website. Blind box sales are divided into three stages. In the first stage, YooShi users can participate in the first round only when they meet certain computing power conditions. It is given to YooShi users because: StarMon is the second game incubated by YooShi GamePad. YooShi has helped us a lot in technology and game design.

The second round is for users on the whitelist. Each whitelist can purchase up to 5 blind boxes.

Blind boxes can be opened with badges of different levels. The badges can be mined in the early stage. After the game is launched, you can exchange for Starmons of the corresponding level to form your own team and start a pleasant adventure in the StarMon world.

The whitelisting activity is still in progress, everyone is welcome to participate actively: https://forms.gle/dCViLxmHC6EEyo7i7

Chúng tôi hiện đang trong quá trình lập danh sách trắng. Sau khi đạt được các điều kiện tương ứng, người dùng có thể tham gia vào các hoạt động của chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký danh sách trắng. Tính đến ngày hôm nay, đã có hơn 50.000 đơn đăng ký và số lượng ứng viên ngày càng tăng. Dự án của chúng tôi rất phổ biến.

Chúng tôi đã quan sát thấy rằng đã có những người dùng trong cộng đồng quảng bá danh sách trắng của các giao dịch mua hàng giá cao, và tôi muốn cảnh báo: Đừng tin bất cứ ai!

Danh sách trắng là một hoạt động do nhóm dự án StarMon thực hiện nhằm trao tặng lại cho các thành viên cộng đồng và để phát triển sinh thái tốt hơn. Tôi hy vọng mọi người hãy trân trọng những vị trí trong danh sách trắng trong tay của họ. Nếu bạn được chọn vào danh sách trắng, hãy tham gia vào các hoạt động mua Blind BOX của chúng tôi. Nếu không Xin đừng buồn vì đã được chọn vào danh sách trắng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cách mới để tham gia vào thế giới StarMon. Tất nhiên, đây là kế hoạch cho tương lai.

Chúng tôi thực sự mong đợi sự phổ biến của danh sách trắng hiện tại. Danh sách trắng là tiêu chuẩn để mua Blind Box. Chúng tôi đã công bố lộ trình của mình trên trang web chính thức. Bán Blind Box được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên,

người dùng YooShi chỉ có thể tham gia vòng đầu tiên khi họ đáp ứng các điều kiện về năng lực tính toán nhất định. Nó được trao cho người dùng YooShi vì: StarMon là trò chơi thứ hai được YooShi GamePad ấp ủ. YooShi đã giúp chúng tôi rất nhiều về công nghệ và thiết kế trò chơi.

Vòng thứ hai dành cho người dùng trong danh sách trắng. Mỗi danh sách trắng có thể mua tối đa 5 hộp.

Blind box có thể được mở với các huy hiệu của các cấp độ khác nhau. Các huy hiệu có thể được khai thác trong giai đoạn đầu. Sau khi trò chơi ra mắt, bạn có thể đổi lấy Starmon cấp độ tương ứng để thành lập đội của riêng mình và bắt đầu cuộc phiêu lưu thú vị trong thế giới StarMon.

Hoạt động lập danh sách trắng vẫn đang diễn ra, mong mọi người tham gia tích cực: https://forms.gle/dCViLxmHC6EEyo7i7

Host: 

Q2: Metaverse may be called the new generation of Internet or the next generation of Internet. The concept of Metaverse and GameFi has emerged. The market is fiercely competitive and the survival of the fittest. Market capital is looking for a breakthrough point. Can StarMon bring us surprises? ? First of all, I would like to invite guests to give a detailed introduction to StarMon.

Câu hỏi 2: Metaverse có thể được gọi là thế hệ Internet mới hoặc thế hệ Internet tiếp theo. Khái niệm Metaverse và GameFi đã xuất hiện. Thị trường cạnh tranh khốc liệt và là sự sống còn của những người phù hợp nhất. Thị trường vốn đang tìm kiếm điểm đột phá. StarMon có thể mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ không? ? Đầu tiên , tôi xin mời các vị khách mời giới thiệu chi tiết về StarMon.

Francis Game Designer

Star Monster Metaverse is a 3D Play to Earn game based on BSC (Binance Smart Chain). Starmon Metaverse builds a virtual world: Andres. There are many creatures with superpowers called Starmon.

After entering the Andres, players can earn tokens through games and contributions to the ecosystem. Players can collect, train and trade Starmons, at the same time direct them to do adventure and battle to improve player’s own game skills and strive to become the most dazzling Starmons trainer on the Andres.

StarMon builds a game metaverse through blockchain encryption technology and token economy. The well-made visual effects and diverse gameplay will bring players an unprecedented gaming experience. As a scarce NFT asset , starmons can be freely traded. The world will be dominated by the player and the digital asset will be completely controlled by the player.

Our Vision:

1)Designed with fun and fascinating gaming plot to bring game players a good gaming experience.

2)Build a game based on the Play To Earn economic system to help thousands of low-income people around the world achieve income growth in the virtual world.

At present, we have cooperated with many media platforms, and the official website has been launched: https://starmon.io/

Many key opinion leaders explained this and expressed their optimism:

Star Monster Metaverse là một trò chơi 3D Play to Earn dựa trên BSC (Binance Smart Chain). Starmon Metaverse xây dựng một thế giới ảo: Andres. Có rất nhiều sinh vật có siêu năng lực được gọi là Starmon.

Sau khi vào Andres, người chơi có thể kiếm được token thông qua các trò chơi và đóng góp cho hệ sinh thái. Người chơi có thể thu thập, huấn luyện và buôn bán Starmons, đồng thời hướng họ thực hiện các cuộc phiêu lưu và chiến đấu để nâng cao kỹ năng chơi game của chính người chơi và phấn đấu trở thành huấn luyện viên Starmons xuất sắc nhất trên Andres.

StarMon xây dựng một game metaverse thông qua công nghệ mã hóa blockchain và nền kinh tế mã thông báo. Hiệu ứng hình ảnh được hoàn thiện tốt và lối chơi đa dạng sẽ mang đến cho người chơi trải nghiệm chơi game chưa từng có. Là một tài sản NFT khan hiếm, starmons có thể được giao dịch tự do. Thế giới sẽ do người chơi thống trị và tài sản kỹ thuật số sẽ do người chơi kiểm soát hoàn toàn.

Tầm nhìn của chúng tôi:

1) Được thiết kế với cốt truyện vui nhộn và hấp dẫn để mang lại cho người chơi một trải nghiệm chơi game tốt.

2) Xây dựng trò chơi dựa trên hệ thống kinh tế Play To Earn để giúp hàng nghìn người có thu nhập thấp trên khắp thế giới đạt được mức tăng thu nhập trong thế giới ảo.

Hiện tại, chúng tôi đã hợp tác với nhiều nền tảng truyền thông, và trang web chính thức đã được ra mắt: https://starmon.io/

Nhiều nhà lãnh đạo quan điểm chính đã giải thích điều này và bày tỏ sự lạc quan của họ:

Host: 

Q3: At present, there are many projects related to metaverse and GameFi in the market, the competition is fierce. What are the advantages of StarMon compared to other projects? Why are you confident to launch the StarMon project at this time?

Câu hỏi 3: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dự án liên quan đến metaverse và GameFi, sự cạnh tranh rất gay gắt. Ưu điểm của StarMon so với các dự án khác là gì? Tại sao bạn lại tự tin khởi động dự án StarMon vào thời điểm này?

Francis Game Designer

As a simulator created by human beings, the dimension of the game is lower than that of human beings. In other words, if we think that human beings are in a three-dimensional world, then the game world is two-dimensional. In essence, it is just an attempt to win the favor of the real master-human beings through simulation.

The countless endings in the game are just code settings, in fact there is no limitless opening. The boundaries of the game are rigidly framed within the limits of the code, and the colorful characters in the game are just props.

StarMon-Break the status quo, explore the infinite possibilities of the game.

The advantages of StarMon can be summarized in the following four points:

Real three-dimensional sense of space

The form of expression of the game has changed from traditional 2D to 3D, and the sense of space in the game is highlighted. The three-dimensional technology intervention in the game breaks through the fixed visual way of thinking in the traditional two-dimensional game. The intervention of virtual three-dimensional space brings the real space to the player. Sense, bring visual impact and enjoyment.

The 3D version of Starmons has a more three-dimensional image. Players happily accompany their pets and have a clear and comprehensive understanding of pets. The experience is infinitely close to the sense of belonging in reality.

Diversified initial choices

The initial pets are more diverse-StarMon will have 20 kinds of super creatures in the early stage, with unique attributes, rich elements, and more diverse player choices. You can match them according to your interests!

Evolutionary gameplay

Not only breeding, fighting, but also evolving! ——Star pets are also growing up silently while experiencing adventures and battles with players. If they meet the corresponding conditions, they will complete their evolution, present them in a more perfect posture, and meet the players with more exciting and exciting challenges!

Land NFT

If the various advantages mentioned above are already prominent enough, then the NFT gameplay of the plot will enhance the power of the above advantages by geometric multiples.

Andres  is composed of several plots, which will be presented in the form of NFT, where any player can buy and own a part of the plot, collect props and use creativity to build it. Players can make new friends while having leisure and entertainment, and feel the different charm of the game!

Là một trò chơi giả lập do con người tạo ra, kích thước của trò chơi thấp hơn so với kích thước của con người. Nói cách khác, nếu chúng ta nghĩ rằng con người ở trong một thế giới ba chiều, thì thế giới trò chơi là hai chiều. Về bản chất, nó chỉ là một nỗ lực để giành lấy sự ưu ái của các chủ nhân thực sự thông qua mô phỏng.

Vô số kết thúc trong game chỉ là cài mã, trên thực tế không có mở vô hạn. Ranh giới của trò chơi được đóng khung cứng nhắc trong giới hạn của mã, và các nhân vật đầy màu sắc trong trò chơi chỉ là đạo cụ.

StarMon-Phá vỡ hiện trạng, khám phá khả năng vô hạn của trò chơi.

Những ưu điểm của StarMon có thể được tóm tắt trong bốn điểm sau:

Cảm giác không gian ba chiều thực sự

Hình thức thể hiện của trò chơi đã thay đổi từ 2D truyền thống sang 3D, và cảm giác không gian trong trò chơi được làm nổi bật. Sự can thiệp của công nghệ ba chiều vào trò chơi phá vỡ lối tư duy trực quan cố định trong trò chơi hai chiều truyền thống. Sự can thiệp của không gian ba chiều ảo mang đến không gian thực cho người chơi. Cảm nhận, mang lại tác động thị giác và sự thích thú.

Phiên bản 3D của Starmons có hình ảnh ba chiều hơn. Người chơi vui vẻ đồng hành cùng thú cưng của mình và có hiểu biết rõ ràng và toàn diện về thú cưng. Trải nghiệm vô cùng gần với cảm giác thuộc về thực tế.

Đa dạng lựa chọn ban đầu

Các vật nuôi ban đầu đa dạng hơn-StarMon sẽ có 20 loại siêu sinh vật trong giai đoạn đầu, với các thuộc tính độc đáo, các yếu tố phong phú và sự lựa chọn của người chơi đa dạng hơn. Bạn có thể kết hợp chúng theo sở thích của bạn!

Gameplay tiến hóa

Không chỉ chăn nuôi, chiến đấu, mà còn tiến hóa! —— Thú cưng của Star cũng đang âm thầm lớn lên trong khi trải qua những cuộc phiêu lưu và trận chiến với người chơi. Nếu đáp ứng các điều kiện tương ứng, họ sẽ hoàn thành quá trình tiến hóa của mình, trình bày chúng trong một tư thế hoàn hảo hơn và đáp ứng cho người chơi những thử thách thú vị và hấp dẫn hơn!

Đảo NFT

Nếu các ưu điểm khác nhau được đề cập ở trên đã đủ nổi bật, thì lối chơi NFT của cốt truyện sẽ nâng cao sức mạnh của các ưu điểm trên bằng bội số hình học.

Andres bao gồm một số cốt truyện, sẽ được trình bày dưới dạng NFT, nơi bất kỳ người chơi nào cũng có thể mua và sở hữu một phần của cốt truyện, thu thập đạo cụ và sử dụng sự sáng tạo để xây dựng nó. Người chơi có thể kết bạn mới trong khi giải trí và thư giãn, đồng thời cảm nhận sức hấp dẫn khác biệt của trò chơi!

Host: 

Q4: Can you introduce the specific gameplay of the game. Since the vision of the project is to let the player Play To Earn, what are the ways for the player to Earn? Can you give us a detailed introduction?

Câu hỏi 4: Bạn có thể giới thiệu cách chơi cụ thể của trò chơi. Vì tầm nhìn của dự án là cho phép người chơi Chơi để Kiếm tiền, những cách nào để người chơi Kiếm tiền? Bạn có thể giới thiệu chi tiết cho chúng tôi được không?

Francis Game Designer

First of all, I want to talk about the two core tokens of the game, and then I will elaborate on the main ways players Earn.

StarMon will issue two tokens, SMON and GST. SMON serves as a governance token: One is to motivate players to actively participate in the game.

The other is to achieve the decentralization of “StarMon”, allowing currency holders to become the owners of the future development of the game.

The GST is mainly used for the consumption part such as star pet breeding in the game.

1) Battle mode: The battle mode is divided into single player mode, multiplayer mode and tournament. Players can get SMON and GST rewards in the battle game.

2) Adventure mode: Players can lead the Starmon team through levels and win rewards.

3) Breeding mode: Sell new born starmons and get corresponding token fees.

4) Season mode: The top-ranked player system will get rich rewards.

5) NFT mode: You can sell corresponding items and even plots.

Trước hết, tôi muốn nói về hai mã thông báo cốt lõi của trò chơi, sau đó tôi sẽ nói rõ hơn về những cách chính mà người chơi Kiếm được.

StarMon sẽ phát hành hai mã thông báo, SMON và GST. SMON đóng vai trò như một mã thông báo quản trị: Một là để thúc đẩy người chơi tham gia tích cực vào trò chơi.

Hai là đạt được sự phân quyền của “StarMon”, cho phép những người nắm giữ tiền tệ trở thành chủ sở hữu của sự phát triển trong tương lai của trò chơi.

GST chủ yếu được sử dụng cho phần tiêu dùng như chăn nuôi thú cưng ngôi sao trong trò chơi.

1) Chế độ chiến đấu: Chế độ chiến đấu được chia thành chế độ chơi đơn, chế độ nhiều người chơi và giải đấu. Người chơi có thể nhận được phần thưởng SMON và GST trong trò chơi chiến đấu.

2) Chế độ phiêu lưu: Người chơi có thể dẫn dắt đội Starmon vượt qua các cấp độ và giành phần thưởng.

3) Chế độ nhân giống: Bán starmons mới sinh và nhận phí mã thông báo tương ứng.

4) Chế độ mùa giải: Hệ thống người chơi xếp hạng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

5) Chế độ NFT: Bạn có thể bán các vật phẩm tương ứng và thậm chí cả các mảnh đất.

Host: 

Q5: What are the future plans of the StarMon team? How is the project progress now?

Câu hỏi 5: Kế hoạch tương lai của nhóm StarMon là gì? Tiến độ dự án hiện nay như thế nào?

Francis Game Designer

The official media platform released a recent roadmap (mainly about whitelisting activities and sales of blind boxes):

About project progress:

1) We are currently in research and development and it is expected that the alpha version of the game will meet with users in late October or early November. In order to give users a better experience, the development team will also conduct multiple stability tests on the product to reduce the number of errors as much as possible.

2) Future planning of the game:

The continent of Andres was also mentioned above. The plot gameplay will be the most important gameplay in the meta-universe, so it is also a very important piece of information for us.

In StarMon, the player plays the role of the star pet trainer. As the core element in the meta-universe, the player’s image role will have matching Avatar NFT gameplay, including face shaping, personalized costume dressing, etc.

Explore AR+LBS. We hope that Metaverse is not just a virtual world, and that StarMon Metaverse can break the dimensional wall of virtual and reality, and combine virtual reality to bring a richer gaming experience.

In addition, global publicity activities are underway. We will hold a series of airdrops, whitelists, and AMA activities in the near future.

For more information, please click on the link below to learn about StarMon:

Twitter: https://twitter.com/StarMon__

Telegram Group: https://t.me/StarMon_Official

Telegram Channel: https://t.me/StarMon_NEWS

Mediumhttps://medium.com/@StarMon_Metaverse

Nền tảng truyền thông chính thức đã phát hành một lộ trình gần đây (chủ yếu về các hoạt động trong danh sách trắng và bán các Blind Boxes):

1) Chúng tôi hiện đang nghiên cứu và phát triển và dự kiến phiên bản alpha của trò chơi sẽ ra mắt người dùng vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Để mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn, nhóm phát triển cũng sẽ tiến hành nhiều bài kiểm tra độ ổn định trên sản phẩm để giảm số lượng lỗi nhiều nhất có thể.

2) Lập kế hoạch trong tương lai của trò chơi:

Lục địa Andres cũng đã được đề cập ở trên. Phần chơi cốt truyện sẽ là phần chơi quan trọng nhất trong siêu vũ trụ, vì vậy nó cũng là một thông tin rất quan trọng đối với chúng tôi.

Trong StarMon, người chơi sẽ đóng vai trò là người huấn luyện thú cưng của các ngôi sao. Là yếu tố cốt lõi trong siêu vũ trụ, vai trò hình ảnh của người chơi sẽ có lối chơi Avatar NFT phù hợp, bao gồm tạo hình khuôn mặt, trang phục cá nhân hóa, v.v.

Khám phá AR + LBS. Chúng tôi hy vọng rằng Metaverse không chỉ là một thế giới ảo và StarMon Metaverse có thể phá vỡ bức tường không gian giữa ảo và thực, đồng thời kết hợp thực tế ảo để mang lại trải nghiệm chơi game phong phú hơn.

Ngoài ra, các hoạt động công khai toàn cầu đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ tổ chức một loạt các hoạt động airdrop, danh sách trắng và AMA trong tương lai gần.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu về StarMon:

Twitter: https://twitter.com/StarMon__

Nhóm Telegram: https://t.me/StarMon_Official

Kênh Telegram: https://t.me/StarMon_NEWS

Medium https: //medium.com/@StarMon_Metaverse

PART 2: RANDOM WINNER

PART 3:

1. @AnisssssAR

Do you guys feel satisfied by seeing your progresses and achievements till now, when you look back to the day when you have started this project?

  1. Các bạn có cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy những tiến bộ và thành tích của mình cho đến thời điểm hiện tại khi nhìn lại ngày các bạn bắt đầu dự án này không?

Francis Game Designer

We are now doing market and the project is well prepared, the whitelist activity is very popular, 50,000 people participated, and the number has been increasing

The whitelisting activity is still in progress, everyone is welcome to participate actively: https://forms.gle/dCViLxmHC6EEyo7i7

Chúng tôi hiện đang tiến hành thị trường và dự án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoạt động trong danh sách trắng rất phổ biến, 50.000 người đã tham gia và con số này đang tăng lên

Hoạt động lập danh sách trắng vẫn đang diễn ra, mong mọi người tham gia tích cực: https://forms.gle/dCViLxmHC6EEyo7i7

2. @Bd76675

can I buy your tokens right now and also which wallet support your token?

  1. tôi có thể mua mã thông báo của bạn ngay bây giờ và ví nào hỗ trợ mã thông báo của bạn không?

Francis Game Designer

it’s timeline

3. @djiisamsoal

Partnership is always an important factor for every project. So who is your partner? What are the benefits you get from those relationships?

  1. Quan hệ đối tác luôn là yếu tố quan trọng đối với mọi dự án. Vậy đối tác của bạn là ai? Lợi ích bạn nhận được từ những mối quan hệ đó là gì?

Francis Game Designer

There are very good members in the Starmon team. They have many years of experience in game development, which helps StarMon a lot.

Blind boxes will be sold. The badges issued by the blind boxes can participate in mining in the early stage, and can be exchanged for different levels of starmons in the later stage.

Có những thành viên rất giỏi trong đội Starmon. Họ có nhiều năm kinh nghiệm phát triển game, điều này giúp ích cho StarMon rất nhiều.

Blind boxes sẽ được bán. Các huy hiệu được cấp bởi các Blind boxes có thể tham gia khai thác trong giai đoạn đầu và có thể đổi lấy các cấp sao khác nhau trong giai đoạn sau.

4. @ReynaldaCortes

The idea of project is really unique and incredible, how did this idea come about?

  1. Ý tưởng về dự án thực sự độc đáo và không thể tin được, ý tưởng này đã hình thành như thế nào?

Francis Game Designer

The team first wanted to make a game, we communicated and the project inspiration did not come from specific things, but from our past experience

Đầu tiên, nhóm muốn làm một trò chơi, chúng tôi đã giao tiếp và nguồn cảm hứng cho dự án không đến từ những thứ cụ thể mà từ kinh nghiệm trong quá khứ của chúng tôi

5. @darkelixir0055

I Think NFT is really Popular topic for NOW What is your opinion regarding NFT?

  1. Tôi nghĩ NFT thực sự là chủ đề phổ biến cho BÂY GIỜ Ý kiến của bạn về NFT là gì?

Francis Game Designer

 

NFT has indeed been very popular. StarMon involves NFT and that plays an important role. We hope  NFT can bring players a variety of gameplay. The core is to give players a better experience.

NFT thực sự đã rất phổ biến. StarMon liên quan đến NFT và điều đó đóng một vai trò quan trọng. Chúng tôi hy vọng NFT có thể mang đến cho người chơi những lối chơi đa dạng. Điều cốt lõi là mang đến cho người chơi trải nghiệm tốt hơn.

 

 

? Starmoon Metaverse AMA winners:

Random twitter winners:

1.@Lidiamga

2. @KhoaDuDinh

3.@whuzeng12

4.@elliekingcash

5.@DailygameDylan

 Live asking segment:

  1. @AnisssssAR
  2. @Bd76675
  3. @djiisamsoal
  4. @ReynaldaCortes
  5. @darkelixir0055

 

 

 

Cùng chuyên mục