Trang chủ / AMA / Recap AMA CryptoVN x AnpanSwap

Recap AMA CryptoVN x AnpanSwap


Recap AMA CryptoVN x AnpanSwap
Time: 14:00 PM UTC – October 26, 2021
The ama session will have 4 parts:
💧1. Introduction/Questions from CryptoVN Team
💧2. Answer question from Twitter
💧3. Live AMA

PART 1:

Q1: Can you introduce yourself and the AnpanSwap?
Câu hỏi 1: Bạn có thể giới thiệu về bản thân và AnpanSwap?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
this is Helen, CEO of AnpanSwap
AnpanSwap is a DeFi protocol, built on BSC network with AMM (Trade), Farms & Stake (Earn), Prediction & Lottery (Win), and some products such as NFT, Vote, and Derivative, …
Tôi là Helen, Giám đốc điều hành của AnpanSwap
AnpanSwap là một giao thức DeFi, được xây dựng trên mạng BSC với AMM (Trade), Farms & Stake (Kiếm tiền), Dự đoán & Xổ số (Win), và một số sản phẩm như NFT, Vote và Derivative,…

Q2: Can you tell the community some of the AnpanSwap achievements?
Câu hỏi 2: Bạn có thể cho cộng đồng biết một số thành tựu của AnpanSwap không?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
Currently AnpanSwap launched products: Swap, Liquidity, Analytics (Info), Farms, & Stake. As you know our Analytics (Info) product is built completely with real-time signal now like pancakeswap or uniswap. Just for your reference, bakeryswap.org with BAKE token has ever reached billions of dollars of marketcap, but it has not completed Analytics (Info) product yet. But we had this completed Analytics product.
Anpanswap has 28 local language were completely translated from English in Home, Swap, Liquidity, Farms, & Stake. Moreover, Anpanswap has two mode: light and dark.
Hiện tại AnpanSwap đã ra mắt các sản phẩm: Hoán đổi, Thanh khoản, Phân tích (Thông tin), TFarms, & Stake. Như bạn đã biết, sản phẩm Analytics (Thông tin) của chúng tôi được xây dựng hoàn toàn với tín hiệu thời gian thực như pancakeswap hoặc uniswap. Chỉ để bạn tham khảo, breadswap.org với mã thông báo BAKE đã từng đạt giá trị thị trường hàng tỷ đô la, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành sản phẩm Phân tích (Info). Nhưng chúng tôi đã có sản phẩm Analytics hoàn chỉnh này.

Anpanswap có 28 ngôn ngữ địa phương được dịch hoàn toàn từ tiếng Anh trong Home, Swap, Liquidity, Farms và Stake. Hơn nữa, Anpanswap có hai chế độ: sáng và tối.

Q3: Can you share AnpanSwap roadmap?
Câu hỏi 3: Bạn có thể chia sẻ lộ trình của AnpanSwap không?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
ANPAN token is at the heart of the AnpanSwap ecosystem. We have ANPAN token private sale from October 26~29 with allocated ANPAN amount is 12 millions & price is 0.09$, and publics sales will be held on October 30 4PM GMT+8.
ANPAN token will be distributed on November 1st 3PM GMT+8
IDO (Pancakeswap) on November 1st 4PM GMT+8. CEX (Centralized Exchange) listing on November 1st 5PM GMT+8 on https://coinsbit.io/ and https://international.indoex.io/ (already registered), some CEX are under negotiation.
Later, on anpanswap.finance, you can buy it on the Exchange. Earn it on Stake & Farms. Win it on Lottery. And spend it around the world.
AnpanSwap will release more products: Prediction in Nov, Lottery in Dec, NFT in Jan, Vote in Feb, and Derivative in Mar 2022.
Mã thông báo ANPAN là trung tâm của hệ sinh thái AnpanSwap. Chúng tôi có bán riêng mã thông báo ANPAN từ ngày 26 ~ 29 tháng 10 với số tiền ANPAN được phân bổ là 12 triệu và giá là 0,09$ và bán công khai sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 4PM GMT + 8.
Mã thông báo ANPAN sẽ được phân phối vào ngày 1 tháng 11 3 giờ chiều GMT + 8
IDO (Pancakeswap) vào ngày 1 tháng 11 4 giờ chiều GMT + 8. CEX (Sàn giao dịch tập trung) niêm yết vào 5 giờ chiều ngày 1 tháng 11 GMT + 8 trên https://coinsbit.io/ và https://international.indoex.io/ (đã được đăng ký), một số CEX đang được thương lượng.
Sau đó, trên anpanswap.finance, bạn có thể mua nó trên sàn giao dịch. Kiếm nó trên Stake & Farms. Giành được nó trên Xổ số. Và chi tiêu nó trên khắp thế giới.
AnpanSwap sẽ phát hành nhiều sản phẩm hơn: Dự đoán vào tháng 11, Xổ số vào tháng 12, NFT vào tháng 1, Bỏ phiếu vào tháng 2 và Phái sinh vào tháng 3 năm 2022.

PART 2:
1. @KarahanErhanH
The main reason why most projects fail is because they do not have incentives in place for liquidity providers. How will ANPANSWAP prevent that from happening on it platform Hope you’ve come up with various incentives to help incentivize liquidity providers on your platform?
Lý do chính khiến hầu hết các dự án thất bại là do họ không có các biện pháp khuyến khích dành cho các nhà cung cấp thanh khoản. ANPANSWAP sẽ làm cách nào để ngăn điều đó xảy ra trên nền tảng của nó. Hy vọng bạn đã đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích khác nhau để giúp khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản trên nền tảng của mình?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
Trading fee is a reward for Liquidity Providers, but primary function of AnpanSwap is to incentivize Liquidity Providers by provide a high APR (block rewards) in farms. And that’s why ANPAN doesn’t have a maximum supply. However, the chefs certainly understand the inflation, so that the chefs aim to making deflation higher than emission by building deflationary mechanisms into Anpanswap’s products and regular burning events.
Phí giao dịch là phần thưởng dành cho Nhà cung cấp tính thanh khoản, nhưng chức năng chính của AnpanSwap là khuyến khích Nhà cung cấp tính thanh khoản bằng cách cung cấp APR cao (phần thưởng block) trong farm. Và đó là lý do tại sao ANPAN không có nguồn cung tối đa. Tuy nhiên, các đầu bếp chắc chắn hiểu được lạm phát, vì vậy các đầu bếp hướng đến mục tiêu làm cho giảm phát cao hơn phát thải bằng cách xây dựng cơ chế giảm phát vào các sản phẩm của Anpanswap và các sự kiện đốt thường xuyên.

2. @Shohid_Afridi2
Smart contracts are vulnerable to bugs, and even recently three big new DeFi projects were victims of this, costing users funds. How efficient and secured is your smart contract, and did you ever audit it via any external party?
2. Hợp đồng thông minh dễ bị lỗi và thậm chí gần đây ba dự án DeFi lớn mới là nạn nhân của điều này, khiến người dùng tốn tiền. Hợp đồng thông minh của bạn có hiệu quả và bảo mật như thế nào, và bạn đã bao giờ kiểm tra nó thông qua bất kỳ bên ngoài nào chưa?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
Our smart contract source code does not contain SOFT or HARD RUG code like LP-token migrator function in MasterChef contract. And you don’t worry about flashloan attacks because ANPAN token minting is predefined, can’t be adjusted in a single transaction, and ownership cannot be transferred outside of MasterChef contract.
Additional, AnpanSwap renounced Ownership. Thus, the ownership of ANPAN token was transferred to MasterChef contract, you can see at link: https://bscscan.com/tx/0xf4e973ab74e666c4c25244e29b58f477fec5ce05d9897509dd8c8af6be7c0364, and the ownership of MasterChef was transferred to Timelock contract, you can see at link: https://bscscan.com/tx/0x0baa8a4eebe54eca52f9f94371ac6e98682b7a69ce902961053915b57d8d2ff7.
Moreover, we will lock our Liquidity adding on IDO (PancakeSwap listing) on November 1st. You can view link later on https://bscscan.com/address/0xa36037dc26c5c02e864eba969a312320e6487269?fromaddress=0x8D51C3860e6D0589cec972DFE637Fd2461322616
For the smart contract audit by third party, our Factory & Router contract for Swap & Liquidity products, and ANPAN token contract, as well as MasterChef contract for Farms & Stake products are audited & passed by TechRate. You can see links:
https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/October/AnpanSwapMasterChef.pdf .
https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/October/AnpanSwapFactory.pdf . https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/October/AnpanSwapRouter.pdf . https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/October/AnpanToken.pdf
Moreover, our MasterChef contract was updated on https://bscscan.com by bscscan team.

Mã nguồn hợp đồng thông minh của chúng tôi không chứa mã SOFT hoặc HARD RUG như chức năng bộ di chuyển mã thông báo LP trong hợp đồng MasterChef. Và bạn không phải lo lắng về các cuộc tấn công flashloan vì việc đúc mã thông báo ANPAN được xác định trước, không thể điều chỉnh trong một giao dịch duy nhất và không thể chuyển quyền sở hữu ra bên ngoài hợp đồng MasterChef.
Ngoài ra, AnpanSwap đã từ bỏ Quyền sở hữu. Do đó, quyền sở hữu mã thông báo ANPAN đã được chuyển sang hợp đồng MasterChef, bạn có thể xem tại liên kết: https://bscscan.com/tx/0xf4e973ab74e666c4c25244e29b58f477fec5ce05d9897509dd8c8af6be7c0364 và quyền sở hữu của MasterChef đã được chuyển đến liên kết Timelock: https://bscscan.com/tx/0x0baa8a4eebe54eca52f9f94371ac6e98682b7a69ce902961053915b57d8d2ff7
Hơn nữa, chúng tôi sẽ khóa tính năng bổ sung Thanh khoản của mình trên IDO (danh sách PancakeSwap) vào ngày 1 tháng 11. Bạn có thể xem liên kết sau trên https://bscscan.com/address/0xa36037dc26c5c02e864eba969a312320e6487269?fromaddress=0x8D51C3860e6D0589cec972DFE637Fd2461322616
Đối với việc kiểm tra hợp đồng thông minh của bên thứ ba, hợp đồng Nhà máy & Bộ định tuyến của chúng tôi cho các sản phẩm Hoán đổi & Thanh khoản, và hợp đồng mã thông báo ANPAN, cũng như hợp đồng MasterChef cho các sản phẩm Farms & Stake đều được TechRate kiểm tra và thông qua. Bạn có thể xem các liên kết:
https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/October/AnpanSwapMasterChef.pdf .
https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/October/AnpanSwapFactory.pdf . https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/October/AnpanSwapRouter.pdf . https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/October/AnpanToken.pdf
Hơn nữa, hợp đồng MasterChef của chúng tôi đã được cập nhật trên https://bscscan.com bởi nhóm bscscan.

3. @drstrange202
What are the highlights of @anpanswap technology and products that you believe will help you succeed? How revenue does Keon generate to sustain the project, and what plans do you have to attract more users in the future?
3.Điểm nổi bật của công nghệ @anpanswap và sản phẩm mà bạn tin rằng sẽ giúp bạn thành công là gì? Keon tạo ra doanh thu như thế nào để duy trì dự án và bạn có kế hoạch gì để thu hút nhiều người dùng hơn trong tương lai?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
We built & released Analytics product with real-time signal that is easy for our user to track & analyze their transaction. With trading fee is cheap 0.2% (other platform is from 0.25%~0.3%), incentives in place for liquidity providers, and more products will be released soon, we believe we will reach 5,000,000 users in the end of Mar 2022.
Chúng tôi đã xây dựng và phát hành sản phẩm Analytics với tín hiệu thời gian thực giúp người dùng của chúng tôi dễ dàng theo dõi và phân tích giao dịch của họ. Với phí giao dịch rẻ 0,2% (nền tảng khác từ 0,25% ~ 0,3%), ưu đãi dành cho các nhà cung cấp thanh khoản, và nhiều sản phẩm sẽ sớm được tung ra, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt 5.000.000 người dùng vào cuối tháng 3 năm 2022.

4. @Hoan26571098
AnpanSwap (AMM & Yield Farm) launched products: Swap, Liquidity, Analytics, Farms, & Staking. What are the plans or methods that AnpanSwap will use to create an environment where people can grow at a high and sustainable APR? How effective will this performance characteristic be?
AnpanSwap (AMM & Yield Farm) đã ra mắt các sản phẩm: Hoán đổi, Thanh khoản, Phân tích, Trang trại và Bảo mật. Các kế hoạch hoặc phương pháp mà AnpanSwap sẽ sử dụng để tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể phát triển với mức APR cao và bền vững là gì? Đặc tính hiệu suất này sẽ có hiệu quả như thế nào?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
Same with above answer, excluding trading fee is cheap 0.2% (other platform is from 0.25%~0.3%), incentives in place for liquidity providers, we will open more farm, more pool in Honey pool, and more products, and with effective marketing campaign, we truly attract more user coming AnpanSwap.
Tương tự với câu trả lời trên, không bao gồm phí giao dịch rẻ 0,2% (nền tảng khác là từ 0,25% ~ 0,3%), ưu đãi dành cho nhà cung cấp thanh khoản, chúng tôi sẽ mở thêm farm, nhiều pool hơn trong Honey pool, và nhiều sản phẩm hơn, và hiệu quả chiến dịch tiếp thị, chúng tôi thực sự thu hút nhiều người dùng hơn đến với AnpanSwap.

5. @Drhanii4
What is the revenue model of ANPANSWAP ? In which ways do you generate revenue/profit?So many projects just like to speak about the “long term vision and mission” but what are your short terms objectives? What are you focusing right now?
5. Mô hình doanh thu của ANPANSWAP là gì? Bạn tạo ra doanh thu / lợi nhuận bằng những cách nào? Vì vậy, nhiều dự án chỉ muốn nói về “tầm nhìn và sứ mệnh dài hạn” nhưng mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì? Bạn đang tập trung vào điều gì ngay bây giờ?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
Our revenue is coming from trading fee, as you know, 0.03% of trading fee will be sent to the AnpanSwap Treasury, and 9.09% from farm harvest, we are enough fund to develop more products & implement marketing strategy in short & long term.
and in short term, our team has enough fund for products developing, marketing campaign, listing fee on major CEX, liquidity adding and lock our LP token for 1 year.
Doanh thu của chúng tôi đến từ phí giao dịch, như bạn đã biết, 0,03% phí giao dịch sẽ được gửi đến Kho bạc AnpanSwap và 9,09% từ thu hoạch farm , chúng tôi có đủ quỹ để phát triển thêm sản phẩm và thực hiện chiến lược tiếp thị trong ngắn hạn và dài hạn.
và trong ngắn hạn, nhóm của chúng tôi có đủ quỹ để phát triển sản phẩm, chiến dịch tiếp thị, phí niêm yết trên CEX chính, thêm thanh khoản và khóa mã thông báo LP của chúng tôi trong 1 năm.

PART 3:
1.@FranklynKnudson
Do you have any plan for burning tokens in the future to reduce the supply of the token and increase its investment attractiveness?
Bạn có kế hoạch đốt token nào trong tương lai để giảm nguồn cung cấp token và tăng tính hấp dẫn đầu tư của nó không?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
Current emissions is 29 ANPAN/block, and emissions will be reduced 1 Anpan/block per month. It means we will burn ANPAN monthly. 864,000 ANPAN will be burned in 1st month from launching, 2nd month will burn 2 * 864,000, 3rd month will burn 3 * 864,000 , …
Lượng khí thải hiện tại là 29 ANPAN/block, và lượng khí thải sẽ giảm 1 Anpan/block mỗi tháng. Nó có nghĩa là chúng tôi sẽ đốt ANPAN hàng tháng. 864.000 ANPAN sẽ được đốt trong tháng đầu tiên kể từ khi ra mắt, tháng thứ hai sẽ đốt cháy 2 * 864.000, tháng thứ 3 sẽ đốt cháy 3 * 864.000, …

2. @rosialomax
How do you plan to spread awareness about your project in different countries where English is not good? Do you have local communities like Vietnam, Indonesia, Thailand, Korea,.. so they can better understand your project?
Làm thế nào để bạn có kế hoạch truyền bá nhận thức về dự án của mình ở các quốc gia khác nhau mà tiếng Anh không tốt? Bạn có cộng đồng địa phương như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, .. để họ hiểu rõ hơn về dự án của bạn không?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
Vietnamese Telegram Group already opened with link https://t.me/AnpanSwapVN (I invite all of you to join Vietnamese group, thanks), and Japan, Indonesia, China will also be opened this week.
Nhóm Telegram Việt Nam đã được mở với liên kết https://t.me/AnpanSwapVN (Tôi mời tất cả các bạn tham gia nhóm Việt Nam, cảm ơn), và Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc cũng sẽ được mở trong tuần này.

3. @barkleyasa
Where can I buy your tokens now, what are your current contracts address and how can I buy them and what are the benefits?
Tôi có thể mua mã thông báo của bạn ở đâu bây giờ, địa chỉ hợp đồng hiện tại của bạn là gì và tôi có thể mua chúng bằng cách nào và lợi ích là gì?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
You can buy in private sales now (min 5,000$), or on Public sales event on October 30 4PM GMT+8. Our ANPAN token contract address is 0x10B0a78520fBDDa95aDc331445d9319B164F85D5. You can earn profit at IDO event or CEX listing
Bạn có thể mua trong bán hàng riêng tư ngay bây giờ (tối thiểu 5.000$) hoặc trong sự kiện bán hàng Công khai vào ngày 30 tháng 10 4PM GMT + 8. Địa chỉ hợp đồng mã thông báo ANPAN của chúng tôi là 0x10B0a78520fBDDa95aDc331445d9319B164F85D5. Bạn có thể kiếm lợi nhuận tại sự kiện IDO hoặc danh sách CEX.

4. @Boldspam7
How do I get the latest updates about your project? And where can I get more important information?
Làm cách nào để nhận được các bản cập nhật mới nhất về dự án của bạn? Và tôi có thể lấy thêm thông tin quan trọng ở đâu?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
can you join our all social community:

Email & Social Media Links:
Website: https://anpanswap.finance/
Email: admin@anpanswap.finance
Telegram: https://t.me/anpanswap
Telegram ANN: https://t.me/AnpanSwapAnn
Twitter: https://twitter.com/anpanswap
Reddit: https://www.reddit.com/r/anpanswap
Facebook: https://www.facebook.com/anpanswap
Medium: https://anpanswap.medium.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/anpanswap
Instagram: https://www.instagram.com/anpanswap_official
Github: https://github.com/anpanswap?tab=repositories

bạn có thể tham gia tất cả cộng đồng xã hội của chúng tôi: Liên kết Email & Truyền thông Xã hội:
Website: https://anpanswap.finance/
Email: admin@anpanswap.finance
Telegram: https://t.me/anpanswap
Telegram ANN: https://t.me/AnpanSwapAnn
Twitter: https://twitter.com/anpanswap
Reddit: https://www.reddit.com/r/anpanswap
Facebook: https://www.facebook.com/anpanswap
Medium: https://anpanswap.medium.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/anpanswap
Instagram: https://www.instagram.com/anpanswap_official
Github: https://github.com/anpanswap?tab=repositories

5.@ tranthanhtamm
Which country is AnpanSwap focusing on for development? Do you focus Existing markets with huge data sources like those of India and China?
AnpanSwap đang tập trung vào quốc gia nào để phát triển? Bạn có tập trung vào các thị trường Hiện tại với nguồn dữ liệu khổng lồ như Ấn Độ và Trung Quốc không?
Henlen Lock – CEO AnpanSwap
We focus on all of 28 countries which we already had language translation, and we will open local Telegram group in those countries to attract more investors
Chúng tôi tập trung vào tất cả 28 quốc gia mà chúng tôi đã có bản dịch ngôn ngữ và chúng tôi sẽ mở nhóm Telegram địa phương ở các quốc gia đó để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn

 

💰 AMA winners:
Twitter winners:
1. @KarahanErhanH
2. @Shohid_Afridi2
3. @drstrange202
4. @Hoan26571098
5. @Drhanii4

Live asking segment:
1. @FranklynKnudson
2. @rosialomax
3. @barkleyasa
4. @Boldspam7
5. @tranthanhtamm

Cùng chuyên mục